Finální sdělení

15. listopadu 2013 v 13:45
Po čase dobrý den.
Omlouvám se za menší zdržení - bylo (a je) dost jiné trestněprávní práce (podvodů je v ČR celkem dost..) a taktéž naše formace (SL-5S) vyvíjela určitou před/po/volební činnost za lepší příští občanské (nepodvodné) společnosti.
Téma tohoto blogu jsem již trochu opustil, neboť tento projekt vyjádření spravedlivého veřejného mínění - a to nejen od těch poškozených - se nějak nezdařil.. Fórum zde zemřelo, poškození se (až na pár vyjímek) neozvali ani na mail, tak nemá smysl vyvíjet nějakou další pomocnou aktivitu..
Stejně je to zajímavé : Nejprve - cca v zimě-na jaře, kdy nastal boom a dvě sledované televize (Pětka a Óčko) nachytaly těch podvedených nejvíc - se ti dotyční ozývali velmi vehementně, pak toto jejich odhodlání sláblo, až se nyní (v období po prázdninách) již neozval téměř nikdo.. - naskýtá se tedy několik spekulačních variant : byli tím podvodným zdrojem (ať již televizními šiřiteli či přímo původcem "callTV") nějak odškodněni ("uplaceni"), nebo "zastrašeni", či snad se jim "něco stalo"?... Nu je zde taktéž varianta, že "si to rozmysleli" a že se za své "sednutí na lep" již (s odstupem) stydí.. To by ale neměli, žádný ostych zde nemá místo, neboť interaktivní tv pořady jsou tak dobře a promyšleně propracované, že naletět a podlehnout může SKUTEČNĚ KAŽDÝ (který předpokládá, že takovéto veřejné podvody se ve vyspělé společnosti dít nemohou..).. Není to tedy žádná ostuda, že někdo věřil ve férovost veřejně vysílaných soutěží a že ta osudná audiotexová čísla vytočil.. Ostuda je, že se za svá práva, PROTI PODVODU a za domožení se spravedlivého vyřízení věci nedovede postavit..

Nu což, je to každého věc, každého postoj, každého charakter a smysl pro spravedlnost - my už o tom dále spekulovat nebudeme a máme tímto tento blog za vyřízenou věc. Nicméně tímto (pravděpodobně opravdu) finálním sdělením zde (pokud se nevzedme nějaká razantní podpůrná vlna) však rozhodně nekončí naše činnost - my to původní (doposud nevyřízené resp.pokusně zametené) trestní oznámení dořešíme, na to svůj speciální účinný recept máme, avšak nebudeme toto, ten další efektivní spravedlivý postup, již prezentovat zde na veřejném blogu (webu). Tímto však nekončí naše pomoc - každému, kdo to nevzdal a našel v sobě mravní sílu se (nejen tomuto) podvodu postavit, rádi pomůžeme - záležitost nebude řešena hromadně (= hromadným podáním), avšak konzultačně individuálně. Kdo tedy chce, ať se ozve na mail resp.telefon - tyto kontakty, jakož samozřejmě naše spravedlivá formace ( Hnutí SL-5S www.odspodu.cz ) jsou plně funkční.

Díky za pozornost, přejeme více morální síly, aktivity a nelhostejnosti

Zdraví SL-5S

E-mail : proti-podvodu@seznam.cz ; tel.: 722 177 107
 

POKRAČOVÁNÍ (?) : POPRÁZDNINOVÉ ZJIŠTĚNÍ SITUACE..

4. září 2013 v 15:20
Dnes jsme napsali cca 30 poškozeným (podvedeným) tento mail :

Dobrý den. (tato zpráva je nyní zveřejněna i na našem blogu)

Vážení, nyní po prázdninách se vracíme k věci podvodných interaktivních pořadů, které byly vysílány na tehd. TV Pětka a jsou stále vysílány především na TV Óčko.

Vy - tedy každý z Vás komu teď píšeme (= toto sdělení posíláme nyní hromadně) - jste nám napsali o tom, že jste byli různými způsoby poškozeni (podvedeni) - každému jsme odpověděli co má udělat, resp.poté jsme některým (cca na jaře) napsali svůj záměr, jak míníme variantově postupovat - ten mail každému, kdo se nám (cca do jara) ozval, zněl :

"Vážený pane/paní.

Pokud máte nadále zájem o odškodnění z důvodu Vašeho poškození (podvedení) interaktivními pořady uváděnými na TV Pětka , TV Óčko, ohledně čehož jste nás již kontaktoval/a, pak jsme Vám nadále k dispozici.

Na naší stránce http://proti-podvodu.blog.cz/ je další článek, který upřesňuje další postup.

Nyní byste měl/a napsat, zda-li :

a) budete čekat na příp.zahájení trestního řízení a až k tomuto se poté připojíte
b) chcete postupovat právní (civilní) cestou okamžitě, a to individuálně
c) chcete postupovat právní (civilní) cestou okamžitě, a to hromadně prostř.Sdružení
(v kladném případě potvrďte svoji účast ve Sdružení)
d) ve věci Vašeho odškodnění pokračujete jinak - s jiným zástupcem (advokátem)
e) ve věci nemíníte dále pokračovat

Příp.sdělte jiné okolnosti zde neuvedené.

Děkujeme za odpověď."


Chtěli jsme te(h)dy po Vás, abyste se k tomuto záměru vyjádřili a odsouhlasili resp.zvolili tu variantu, která je pro (každého z) Vás "nejsympatičtější".
Stalo se však to, že někteří z Vás na tento apel již nereagovali - teď již nebudeme zjišťovat kteří a píšeme tedy znovu všem, jejichž mailové adresy máme v této naší mailové schránce.

Nyní Vás (pane/paní) tedy ještě jednou oslovujeme a tážeme se, zda-li se u Vás situace nějak změnila (= že jste třeba již byli protistranou nějak odškodněni příp.(někým, něčím) "zastrašeni" do té míry, že již o věc nejevíte zájem..) nebo zda-li nadále setrváváte na názoru, že věc by měla být spravedlivě vyřízena - tedy že viníci by měli být potrestáni a Vy byste se měl/a (konečně) dobrat zadostiučiňující finanční satisfakce..

Chceme tedy vyjádření každého, kdo je (byl) ve věci zainteresován, a jeho nynější (s časovým odstupem) náhled na věc.

Na základě Vašich názorů a ohlasů (které by měly být ventilovány i veřejně na našem blogu resp.na našem novém (předprázdninovém) webu - viz blog) se poté rozhodneme, co a jak (a zda-li vůbec) budeme ve věci činit dál.

Je třeba zdůraznit, že zdar akce - v tomto případě proti televizním podvodům - je úzce vázán na veřejné mínění :
možná by bylo dobré i uspořádat menší demonstraci, které by si konečně všimla i nějaká média (pak šance, že státní zástupce bude činit to co má, vzrůstá..); taktéž by bylo dobré využít tohoto předvolebního období a oslovit i nějaké avizovaně revoluční uskupení (třeba Okamuru, Babiše.., nebo pokud zde vůbec nějaké je.. - to naše opravdu revoluční www.narod.tym.cz již oslovovat netřeba..) - uvidíme, zda-li se někdo z nich bude skutečně zaobírat problémy normálních lidí resp.zabojuje-li i on proti podvodu.. - my to aktivně děláme neustále..

Takže tolik prozatím.


S pozdravem KPP, Brno - tel. 722 177 107

31.5.: DNES FINÁLNÍ URGENCE (- POTÉ PŘÍP.DALŠÍ POSTUP..)

31. května 2013 v 13:09
TEXT TOHOTO BLOGU JE NYNÍ SOUČÁSTÍ NOVÉHO WEBU :

PŘIŠLY TYTO DVA JEJICH PŘÍPISY :


Městské státní zastupitelství v Praze
nám. 14. října 2188/9, 150 00 Praha 5; tel.: +420 257 111 611,
fax : +420 257 111 684
datová schránka: ijeabe3
e-mail: sekretariat@msz.pha.justice.cz
--------------------------------------------------
4 SPR 10/2013 - 11 V Praze dne 29. května 2013
Vážený pan
Občan
.....

Věc: Žádost o pře zkoumání vyřízení stížnosti obvodní státní zástupkyní
pro Prahu 5 Mgr. Hanou Vrbovou podle § 16b odst. 1 zák.č. 283/1993 Sb.
v platném znění ve věci SPR 188/2013 ze dne 6.5.2013 - vyrozumění
Vážený pane Občane,
dne 10.5.2013 obdrželo Městské státní zastupitelství v Praze (dále jen
MSZ) Vaše podání z téhož dne formálně označené jako "Věc: 3 KZN 78
/2013 - Vaše vyrozumění + sdělení osz pro Prahu 5", které podle obsahu
bylo vyhodnoceno jako žádost o přezkoumání
vyřízení stížnosti ve smyslu § 16b odst. 5 zák.č. 283/1993 Sb. v platném
znění Vámi podané proti rozhodnutí obvodní státní zástupkyně pro Prahu 5
Mgr. Hany Vrbové sp. zn. SPR 188/2013 ze dne 6.5.2013, kterým shledala
částečnou důvodnou Vaši stížnost ze dne 16.4.2013 na průtahy v činnosti
náměstka OSZ pro Prahu 5 Mgr. Martina Černého ve věci vedené pod sp.
zn. ZN 73/2013.
Ve své žádosti uvádíte, že přípis OSZ pro Prahu 5 je zbytečně obsáhlý,
nesourodý, nebylo namístě konstatovat pouze částečnou důvodnost,
protože do dvou měsíců, tedy do 22.3.2013 jste určitě nic neobdržel. Věc
je průtahová, žádné relevantní vyjádření o tom, jak je doposud postupováno
nebo jak bylo zákonně rozhodnuto do datové schránky nepřišlo. Nebyla
zjednána žádná náprava.
K vyřízení Vaší žádosti jsem věcně a místně příslušná z důvodu § 16b
odst. 5 zák.č. 283/1993 Sb. v platném znění.
Na základě Vaší žádosti jsem přezkoumala spisový materiál OSZ
pro Prahu 5 sp. zn. SPR 188/2013, ZN 73/2013, dále spisový materiál MSZ
sp. zn. 3 KZN 78 /2013 a dospěla k níže uvedenému závěru:
Rozhodnutí Mgr. Vrbové sp. zn. SPR 188/2013 ze dne 6.5.2013 jsem
přezkoumala nejprve z formálních důvodů. Z obsahu spisu OSZ pro
Prahu 5 je zřejmé, že obvodní státní zástupkyně si ke svému rozhodnutí
obstarala potřebný spisový materiál,
včetně vyjádření svého podřízeného a své rozhodnutí o Vaší stížnosti ze
dne 16.4.2013, která jí byla doručena cestou MSZ dne 23.4.2013, učinila
pod shora uvedeným sp. zn. SPR 188/2013 dne 6.5.2013, kdy toto
rozhodnutí Vám bylo doručeno do datové schránky dne 7.5.2013.
Po formální stránce tedy Vaše stížnost byla vyřízena v zákonné dvouměsíční
lhůtě, tak jak vyžaduje § 16b odst. 5 zák.č. 283/1993 Sb. v platném znění.
K vydání citovaného rozhodnutí byla Mgr. Vrbová příslušná věcně i místně,
a to v souladu s § 16b odst. 2 citovaného zákona, neboť stížnost na průtahy
směřovala proti jejímu bezprostředně podřízenému státnímu zástupci, který
měl věc přidělenu ke zpracování.
S věcným způsobem vyřízení Vaší stížnosti obvodní státní zástupkyní pro
Prahu 5 Mgr. Vrbovou se lze též ztotožnit, neboť skutečně k průtahům při
vyřizování Vašeho podání ze dne 22.1.2013 ze strany Mgr. Černého nedošlo,
neboť podání bylo vyřízeno v zákonné dvouměsíční lhůtě v souladu s § 16a
odst. 6 zák.č. 283/1993 Sb. v platném znění. Běh uvedené lhůty se počítá
od okamžiku doručení podání úřadu, který je věcně a místně příslušný k jeho
vyřízení. V daném případě OSZ pro Prahu 5 Vaše podání z 22.1.2013 bylo
prokazatelně doručeno, což vyplývá z podacího razítka dne 14.2.2013,
vyrozuměn Mgr. Černým jste byl pod čj. 0 ZN 73/2013 - 3a, přípisem ze dne
7.3.2013, který byl vypraven z OSZ pro Prahu 5 dne 2.4. 2013 a podle
doručenky jste tento přípis převzal dne 11.4.2013. K průtahu v činnosti
státního zástupce Mgr. Černého tedy skutečně nedošlo, neboť lhůtu
k vyřízení nelze počítat ze shora uvedeného důvodu od 22.1.2013, tedy od
data, kdy jste sepsal své podání, případně ho doručil MSZ, neboť lhůta běží
každému úřadu zvlášť.
Současně Mgr. Vrbová správně zkonstatovala pochybení při způsobu
doručování Vaší osobě, kdy Vám písemnost nebyla doručena do datové
schránky, ale formou poštovní přepravy, za což se Vám omluvila, což lze
akceptovat jako přijatelné opatření s ohledem na charakter pochybení.
Z tohoto důvodu Vaši stížnost shledala následně zcela objektivně částečně
důvodnou. Pokud nedošlo k průtahům, ale pouze k formálnímu pochybení
při doručování, nebyl žádný důvod shledávat stížnost zcela důvodnou.
Pokud máte výhrady k tomu, že rozhodnutí Mgr. Vrbové neobsahuje žádné
vyjádření stran věcného postupu ve věci Vašeho podání týkajícího se
klamavé soutěže TV Óčko, TV Pětka, tak k tomu je nutno uvést, že v režimu
vyřizování stížnosti na průtahy v činnosti státního zastupitelství dle § 16b
zákona o státním zastupitelství, nelze přezkoumávat věcnou správnost
postupu státního zástupce, který věc zpracovává, ani policejního orgánu.
Přezkum věcné správnosti postupu státního zástupce v dané trestní věci lze
provést prostřednictvím výkonu dohledu dle § 12d odst. 1 zákona o státním
zastupitelství.
Ze spisu OSZ pro Prahu 5 sp. zn. ZN 73/2013 pak vyplývá, že policejní orgán
Vaše podání vyřídil dne 21.4.2013 a o způsobu vyřízení Vás týž den
vyrozuměl. Pokud jste neobdržel uvedené vyrozumění, obraťte se na
příslušnou součást Policie ČR, Obvodní ředitelství Policie Praha II, SKPV,
Ostrovského 253/3, Praha 5. Spisová značka Vašeho vyrozumění je čj. KRPA
-134472-8/TČ-2013. S ohledem na shora uvedené proto postup Mgr. Vrbové
shledávám správným, Vaši stávající stížnost za nedůvodnou a nemám důvod
přijímat žádná další opatření. Ve smyslu § 16b/5, § 16a/7 zák. č. 283/1993 Sb.,
v platném znění přijměte poučení o tom, že toto přezkoumání Vaší stížnosti je
konečné. Bude-li v téže věci podána stejným stěžovatelem další stížnost,
aniž by obsahovala nové skutečnosti, stížnost se bez dalšího šetření založí a
stěžovatel se již nevyrozumívá (§ 16b/4 citovaného zákona).
JUDr. Jana Hercegová,v.r.
městská státní zástupkyně v Praze
Za správnost : Perglová H.

+

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4
U Roháčových kasáren 1500, 100 83 Praha 10; tel.: +420 251 441 111,
fax : +420 251 445 323, e-mail:podatelna@osz.pha4.justice.cz
SPR 298/2013 V Praze dne 23.5.2013
Občan
.....
-----------------------------
stížnost na státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4
ve věci vedené pod sp.zn. 1 ZN 118/2013
Zdejší státní zastupitelství obdrželo dne 23.4.2013 Vaše podání ze dne 16.4.
2013, zaslané na Městské státní zastupitelství v Praze, které bylo zdejšímu
státnímu zastupitelství postoupeno s poukazem na průtahy dozorujícího
státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 při plnění
úkolů ve věci vedené pod sp.zn. 1 ZN 118/2013.
Ve Vašem podání si stěžujete na nečinnost při vyřizování shora uvedené
věci ze strany dozorujícího státního zástupce s tím, že již dne 22.1.2013 bylo
podáno tr. oznámení ve věci TV Pětka, nebyl jste však vyrozuměn
o provedených opatřeních, proto dne 26.3.2013 jste zaslal na MSZ v Praze
urgenci vyřízení tohoto podání, vzhledem k tomu, že opětovně jste nebyl
vyrozuměn, dne 16.4.2013 jste podal stížnost na nečinnost st. zástupce.
Vaše podání bylo dle obsahu posouzeno jako stížnost na průtahy při plnění
úkolů státního zastupitelství dle § 16b/1 zák. č. 283/1993 Sb. v platném
znění. Dle § 16b/2 téhož zákona je k vyřízení takovéto stížnosti příslušný
vedoucí státní zástupce, který je nadřízen státnímu zástupci, proti němuž
stížnost směřuje. Na základě tohoto podnětu byl předložen spisový
materiál zdejšího státního zastupitelství.
Přezkoumáním obsahu spisového materiálu zdejšího státního zastupitelství
bylo zjištěno, že již dne 22.1.2013 bylo MSZ v Praze zasláno tr. oznámení
Občana ve věci spol. Telemedia Interactiv LTd + TV Očko + TV Pětka. Dne
19.2.2013 bylo toto podání v části týkající se TV Pětka postoupeno OSZ
Praha 4 z důvodu místní příslušnosti, neboť tato televize má mít sídlo
v Praze 4. Dne 13.3.2013 bylo toto podání označené za tr. oznámení
postoupeno PČR, OŘ, Praha IV, 2. OHK se sídlem U Plynárny 2, Praha 4
k prověření, neboť bylo zjistilo, což je pro informaci uváděno, že obdobná
tr. oznámení podaly i jiné osoby, že tato věc je PČR, OŘ, Praha IV, 2. OHK
prošetřována. Tyto však podaly tr. oznámení na OSZ Praha 2 podle sídla
TV Metropol s.r.o., která v tomto obvodu měla sídlo. OSZ Praha 2 však tato
podání postoupila dne 14.2.2013 OSZ Praha 4 podle sídla TV Pětka.
Podání bylo vyhodnoceno jako podezření z tr. činu podvodu dle § 209/1
tr. zákoníku. Dne 5.4.2013 st. zástupce OSZ Praha 4 k žádosti pol. orgánu,
kterou obdržel dne 8.2.2013 spolu s pol. spisem, po jeho přezkoumání spis
vrátil PČR, MOP Jižní Město, Praha 4 k dalšímu prověřování, přičemž
policejnímu orgánu uložil vyhotovit vyhodnocení celého případu a všechny
poškozené vyrozumět. Dále bylo zjištěno, že
- 2 -
z PČR, OŘ, Praha IV, 2. OHK byla věc postoupena MOP Jižní Město
k dalšímu prověřování, a dne 10.4.2013 byla věc PČR, MOP Jižní Město
ukončena za základě čehož si st. zástupce vyžádal od tohoto policejního
orgánu kompletní spisový materiál, který přezkoumal a policejnímu orgánu
uložil dne 17.5.2013 jeho doplnění a to zejména vytěžení všech poškozených
s tím, že teprve poté bude věc vyhodnocena a opětovně bude rozhodnuto,
což se doposud nestalo. Z výše uvedeného vyplývá, že na straně
dozorového st. zástupce k průtahům ve věci nedošlo. Pravdou zůstává, že
došlo k pochybení st. zástupce v tom, že ač jste jako oznamovatel žádal
o vyrozumění v dané věci, toto bylo st. zástupem opomenuto a st. zástupce
Vás o tomto nevyrozuměl, nicméně v dané věci bylo prováděno šetření,
a to, že došlo k opomenutí vyrozumění Vaší osoby nemělo a nemá
na prováděném šetření žádný vliv. Tímto s e V ám z a p ochybení s t.
zástupce o mlouvám a s děluji V ám, ž e t oto s ním bylo osobně
projednáno s tím, aby se v budoucnosti takováto pochybení neopakovala
a bylo mu uloženo, aby Vás vyrozuměl o postoupení podání a
o prováděném šetření dodatečně. Z výše uvedeného je patrné, že
ze strany zdejšího státního zastupitelství v podstatě nevznikly průtahy
ve vyřizování samotné věci, k pochybení došlo jak již výše uvedeno ze
strany st. zástupce, kterému toto bylo vytknuto. Tímto proto považuji, Vaší
stížnost za vyřízenou.
Poučuji Vás, že pokud nejste se způsobem vyřízení Vaší stížnosti spokojen,
můžete požádat o přezkoumání vyřízení podání městskou státní zástupkyni
v Praze, jejíž rozhodnutí ve věci je konečné - § 16a/7, § 16b/5 zák. č. 283
/1993 Sb. v platném znění.
Dále Vás poučuji, že pokud je v téže věci podána stejným stěžovatelem
další stížnost, aniž by obsahovala nové skutečnosti, stížnost se bez dalšího
šetření založí a stěžovatel se již nevyrozumívá (§ 16b/4 zák. č. 283/1993
Sb. v platném znění).
JUDr. Blanka V a l s a m i s o v á
Obvodní státní zástupkyně pro Prahu 4
NA COŽ JSEM DNES REAGOVAL :


Městskému státnímu zastupitelství v Praze; JUDr.Jana Hercegová-městská
státní zástupkyně

Věc : 3 KZN 78/2013 - Vaše 2 n.uv.vyrozumění: 4 SPR 10/2013-11 + SPR
298/2013 (OSZpP4)
- Odp.: Finální Urgence


Vážená paní městská státní zástupkyně,

je opravdu neuvěřitelné a s podivem, jak naše orgány č.v tr.říz. - v našem
případě Vy + Vaše podřízená obvodní kolegyně - dovedete vytvořit
"elaborátní zprávy", které se opětovně pouze zaplétají do banalit a
zcestných irelevancí bez toho, abyste vyřizovaly to podstatné a relevantní,
co Vám bylo jednoduše požadovaně, ba urgentně, napsáno.

Pokud si nyní samy lecos "zákonně odůvodňujete" - slohově vzato
opětovně poněkud překotně a nesrozumitelně - je to bráno pouze
za jakési účelové zdržování a omlouvání průtahů ve věci, které jsou
evidentní a prokazatelné, čímžto Vaše "částečné uznání" resp."určitá,
nepříliš ochotně sdělená omluva" nemůže být akceptována. V tomto
případě by se snad i hodilo sdělit, zda-li a jaké sankce byly proti viníkovi
uplatněny a jaká opatření budou učiněna, aby se věc neopakovala a Vy
se nemusely omlouvat ani "částečně" - za což si toho oznamovatel(é) a
poškození (v naší "interaktivní věci" prokazatelně podvedení) mnoho
nekoupí..

Nyní ještě jednou se tedy shrne, co je po Vás požadováno (pro jistotu
nepřehlédnutí a snazší pochopení VELKÝM PÍSMEM) :

ŽÁDÁ SE TEDY PO "NĚJAKÉM" ORGÁNU ČR ČINNÉM V TR.ŘÍZ. -
V TUTO CHVÍLI PO VÁS, JAKOŽTO PO KOMPETENTNĚ
ZODPOVĚDNÉM DOZOROVÉM ORGÁNU - "NĚJAKÉ" ZÁKONNÉ
VYROZUMĚNÍ O VYŘÍZENÍ VĚCI, KTERÉ BUDE I ŘÁDNĚ ZASLÁNO
DO FUNKČNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY - PROZATÍM SE TAK Z NEZNÁMÝCH
(RESP.VÁM URČITĚ ZNÁMÝCH, AVŠAK NEPŘIZNANÝCH) DŮVODŮ
NESTALO.. A POKUD JEŠTĚ VĚC UKONČENA, VYŘÍZENA RESP.
UZAVŘENA (= TEDY MÍNĚNO ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM) NENÍ, PAK MÁ
4-MĚSÍČNÍ OZNAMOVATEL DOZAJISTA PRÁVO VĚDĚT, CO SE NYNÍ
(STÁLE "NEŘEŠITELNĚ") S VĚCÍ DĚJE RESP.V JAKÉM STÁDIU SE
VYŠETŘOVÁNÍ NACHÁZÍ, CO KONKRÉTNĚ SE NYNÍ PROŠETŘUJE A
V JAKÉM ČASOVÉM HORIZONTU SE VĚC ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM
UZAVŘE - TEDY SAMOZŘEJMĚ MÍNĚNO PRVOSTUPŇOVĚ..(neboť
v případě Vašeho negativního vyřízení jsou plánovány trestněprávní kroky
další a následné - ku prospěchu všech podvedených, hmotně okradených
+ ku prospěchu nehmotné újmy celé české veřejnosti..).

Za brzké (zákonné) vyřízení resp.neprodlenou konkrétní odpověď (o stavu
věci) se tímto děkuje.

Nepřijde-li Vaše konkrétní vyjádření v intencích výše uvedeného
(oprávněně zákonně požadovaného) do 2 týdnů, bude nutno Vás, paní
dozorová městská státní zástupkyně, spravedlivě zažalovat mj.
za nesprávný úřední postup, přičemž rozhodně již nejsou od věci ani
trestní aspekty ve smyslu Vám dobře známého platného trestního
zákona ČR..


V Brně, dne 31.5.2013
Občan v.r.
 


HRA O ČAS?.. KORESPONDENCE PROZATÍM O NIČEM..

10. května 2013 v 15:11
PO DALŠÍ URGENCI PŘIŠLO TOTO JEJICH SDĚLENÍ :

Městské státní zastupitelství v Praze
3KZN 78/2013 V Praze dne 2.5.2013
Pan
Občan
.....

Vaše podání ze dne 30. 4. 2013 ve věci Společnost Telemedia Interactiv Ltd, TV Pětka,TV Očko -
vyrozumění o postoupení podání
Sděluji Vám, že Vaše podání ze dne 30. 4. 2013 ve shora uvedené věci bylo postoupeno z důvodu příslušnosti na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4 a na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5.
JUDr. Magdalena Felixová,v.r.
státní zástupkyně
Městského státního zastupitelství v Praze

+

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5
Nám. 14. října 12, 155 00 Praha 5, tel: 257104111, fax: 257325719, e-mail: podatelna@osz.pha5.justice.cz
SPR 188/2013-5 V Praze dne 6. května 2013
Pan
Občan
.....

-------------------
Stížnost na průtahy v činnosti Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5

Dne 23. dubna 2013 byla na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 cestou Městského státního zastupitelství v Praze pod č.j. 3 KZN 78/2013-23 doručena Vaše urgence, dotaz na vyřízení věci u Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5. Po vyhodnocení obsahu tohoto Vašeho dopisu bylo státní zástupkyní Městského státního zastupitelství v Praze konstatováno, že se jedná o stížnost na nečinnost státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 ve věci zde vedené pod sp.zn. ZN 73/2013. Podle § 16b odst. 2 zák.č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství v posledním znění, je k vyřízení stížnosti na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství příslušný vedoucí státní zástupce, který je nadřízen státnímu zástupci, proti kterému stížnost směřuje. Ve svém dopise ze dne 16. dubna 2013 uvádíte, že "do datové schránky podavatele ze strany Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4, resp. pro Prahu 5, nebylo doposud obdrženo žádné vyrozumění". Dále pak hodnotíte obsah podání a nutnost neprodleného vyřízení Vašeho původního podání a uplatňujete urgenci vyřízení věci se žádostí o informování veřejnosti v jaké fázi se vyšetřování nachází a jaké kroky justice právě činí.
K prověření a vyřízení Vámi podané stížnosti jsem prostudovala obsah spisu vedeného ve shora označené věci na zdejším státním zastupitelství pod sp.zn. ZN 73/2013 a vyžádala stanovisko Mgr. Martina Černého, náměstka obvodní státní zástupkyně pro Prahu 5, kterému byla věc přidělena k vyřízení. Z těchto materiálů jsem zjistila, že věc na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 napadla, byla postoupena z MSZ Praha, dne 14. února 2013. Mgr. Černý dne 7. března 2013 rozhodl o postoupení věci Policii ČR, OŘ Praha II, služba kriminální police a vyšetřování s pokynem k postupu ve věci a rozborem věci. Téhož dne vydal pokyn kanceláři i k vypracování Vašeho vyrozumění o postoupení věci P ČR a spis založil na lhůtu. Dne 29. března 2013 pracovnice kanceláře předala k doručení postoupené oznámení na Policii ČR a zároveň zpracovala přípis o Vašem vyrozumění o postoupení věci, kdy při vypravování této písemnosti státní zástupce nezadal pokyn k doručení této do datové schránky oznamovatele. Pracovnice kanceláře, byť je to její povinností, existenci Vaší datové schránky neověřila a písemnost zaslala na Vámi uvedenou poštovní adresu na zelenou doručenkou. Tuto zásilku jste převzal dne 11. dubna 2013, což je stvrzeno Vaším podpisem na doručence, která byla na OSZ pro Prahu 5 doručena zpět dne 15. dubna 2013. V mezidobí dne 29. března 2013 byla cestou Městského státního zastupitelství v Praze doručena Vaše urgence vyřízení věci dne 26. března 2013, kterou však dozorový státní zástupce Mgr. Černý již nevyřizoval, neboť v té době byla věc již vyřízena a Vy jste byl vyrozumíván o postoupení věci policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Dne 24. dubna 2013 pak byla doručena státnímu zástupci zpráva policejního orgánu o postupu a vyřízení věci se s kopií Vašeho vyrozumění.
K vaší stížnosti, urgenci, se Mgr. M. Černý dne 29. dubna 2013 vyjádřil tak, že jednak přezkoumal obsah Vašeho podání, přičemž byl nucen seznámit se s obsahem daného pořadu a Vámi uváděných skutečností, neboť se nejedná o obvyklý jev na masově sledovaných televizích, dále pak z veřejně dostupných zdrojů se obeznámil s tím, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání již ve věci byla činná ve své kompetenci. Poté dne 7. března 2013 rozhodlo postoupení věci policejnímu orgánu k dalšímu šetření a o Vašem vyrozumění o tomto postupu. Vzhledem k tomu, že dne 11. dubna 2013 jste převzal vyrozumění o postoupení věci, na Vaši urgenci ze dne 29. března 2013 již nereagoval, neboť věc byla vyřízena.
S ohledem na shora uvedené, po vyhodnocení zjištěných a ověřených skutečností a postupů, jsem dospěla k závěru, že Vaše stížnost na průtahy v činnosti Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 ve věci zde vedené pod sp.zn. ZN 73/2013 je č á s t e č n ě d ů v o d n á . Bylo totiž zjištěno, že státní zástupce Mgr. M. Černý sice dne 7. března 2013 ve věci rozhodl, ale k realizaci, jeho pokynů došlo až dne 29. března 2013. Státní zástupce věc vyřídil a podle § 16a odst. 6 zák.č. 283/1993 Sb. zákona o státním zastupitelství v posledním znění Vás jako oznamovatele vyrozuměl nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců od doručení podání, avšak nikoli doručením do datové schránky. Státní zástupce totiž nevydal jednoznačný pokyn k doručení vyrozumění do datové schránky, čímž tak postupoval v rozporu s § 14 odst. 1 pokynu obecné povahy 7/2004 nejvyššího státního zástupce, jímž se vydává kancelářský řád, když neurčil způsob doručení. Pracovnice odborného administrativního aparátu Daniela Krtičková, přidělená k výkonu práce na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5, bez dalšího ověření předmětnou písemnost předala k poštovní přepravě namísto doručení do datové schránky, čímž tak došlo k porušení § 17 odst. 1 zák.č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v posledním znění. Ze strany dozorového státního zástupce jsem neshledala průtahů při vyřizování věci, která byla vyřízena řádně, včas a v zákonem stanovené lhůtě. Pochybení je tedy shledáváno v nedoručení Vašeho vyrozumění o vyřízení podání do Vámi užívané datové schránky tak, jak je uvedeno shora.
Za shora označené pochybení proto prosím přijměte omluvu.
Podle § 16a odst. 7 a § 16b odst. 5 zákona č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství v posledním znění, může ten, kdo podání učinil, není-li se způsobem vyřízení spokojen, požádat o přezkoumání vyřízení podání městskou státní zástupkyni v Praze, jejíž rozhodnutí v téže věci je konečné. Podle § 16b odst. 4 zák. č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství v posledním znění, se další stížnost v téže věci, je-li podána stejným stěžovatelem, aniž by obsahovala nové skutečnosti, bez dalšího šetření založí a stěžovatel se již nevyrozumívá.

obvodní státní zástupkyně pro Prahu 5
Mgr. Hana V r b o v á, v.r.
Za správnost vyhotovení : HladíkDNES, 10.5., JSEM NA TO REAGOVAL :


Městské státní zastupitelství v Praze

Věc : 3 KZN 78/2013 - Vaše vyrozumění + sdělení OSZ pro Prahu 5

Po obdržení (n.uv.) přípisu OSZ pro Prahu 5 nutno konstatovat, že sdělení popisující průtahovou situaci je zbytečně obsáhle odvěcné, poněkud nesourodé, ve sledu datované chronologie snad i zmatečné..
Určitě není namístě dání zapravdu pouze částečně ("částečná důvodnost"), neboť do 2 měsíců od podání - tedy do 22.3.2013 - určitě nic obdrženo nebylo..
Věc tedy určitě průtahová je, a to ke škodě veřejnosti : jak mediální prestiže, tak k finanční újmě dalších aktivních (tj.nalákáných, nachytaných) interaktivních účastníků této "soutěžní hry"..
Skutečnost je tedy doposud taková, že žádné relevantní vyjádření o tom, jak je doposud postupováno příp.jak bylo zákonně rozhodnuto, do datové schránky nepřišlo - je tedy tímto žádána náprava.


V Brně, dne 10.5.2013
Občan v.r.


NYNÍ TEDY MUSÍME VĚŘIT, ŽE TATO PRŮTAHOVÁ HRA SNAD JIŽ SKONČÍ A ORGÁN JIŽ POŠLE NĚCO KONKRÉTNÍHO..

TRESTNÍ OZNÁMENÍ - 16.4. PODÁNA DALŠÍ URGENCE

26. března 2013 v 15:04
DNE 12.2.2013 JSEM OBDRŽEL OD MSZ V PRAZE TUTO ZPRÁVU :


"3KZN 78/2013 V Praze dne 11.2.2013
Pan
Občan
.........

Vaše podání ze dne 22. 1. 2013 na spol. Telemedia Interactiv Ltd. (CALLTV) a televizi Óčko a televizi Pětka
-vyrozumění o postoupení podání

Ve shora uvedené věci si Vám dovoluji sdělit, že Vaše podání bylo postoupeno z důvodu příslušnosti k dalšímu opatření na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5, se sídlem Praha 5, nám. 14. října 12 a na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4, se sídlem Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10, U Roháčových kasáren č.1500.

JUDr. Magdalena Felixová,v.r.
státní zástupkyně
Za správnost : Perglová H. Městského státního zastupitelství v Praze"
DALŠÍ SDĚLENÍ (V ZÁK.LHŮTĚ) VŠAK NEPŘIŠLO, TUDÍŽ JSEM DNES VĚC ZAURGOVAL :


"Městské státní zastupitelství v Praze
Věc : 3 KZN 78/2013 - Vaše sdělení o postoupení - Dotaz resp.Urgence vyřízení věci

Ve věci n.uv.trestního oznámení nebylo doposud obdrženo žádné vyrozumění (vyřízení), byť toto mělo přijít max. do 22.3.2013..
Je tedy předložen d o t a z , co tomuto vyřízení brání resp. je tímto uplatněna U r g e n c e .


V Brně, dne 26.3.2013
Občan v.r."


NYNÍ TEDY VYČKÁME NA JEJICH REAKCI..


Jinak v mezidobí se zatím můžeme "bavit" (soutěžit - prohrávat) jak na TV Barrandov, tak zvláštěpak na "Óčku".. - monitorujte, evidujte tyto pořady - bude se to k dalšímu trestněprávnímu postupu hodit..

A taky si tyto "skvělé pořady" můžeme třeba i připomenout z doby, kdy ještě byla činná i TV Pětka..
Relev.sekvence (závěry s "řešeními") jsou uloženy na ulozto.cz v cca půlhodinových souborech (pomalé stahování trvá cca čtvrthoďky) :

http://ulozto.cz/x1nqxV8/vts-01-1-vob
http://ulozto.cz/xW4L2as/vts-02-1-vob
http://ulozto.cz/xrZmDpM/vts-03-1-vob
http://ulozto.cz/x8hFGs2/vts-04-1-vob
http://ulozto.cz/xBqtxV8/vts-05-1-vob

---------------------------------------------------------------

NĚJAKÁ REAKCE JIŽ PŘIŠLA :

"3KZN 78/2013 V Praze dne 28.3.2013
Vážený pan
Občan
.....

Vaše podání ze dne 26.3.2013, nazvané dotaz resp. urgence vyřízení věci - vyrozumění o postoupení podání

Sděluji Vám, že zdejší státní zastupitelství obdrželo Vaší urgenci vyřízení Vašeho podání ze dne 22.1.2013 a tuto urgenci zaslalo z důvodu příslušnosti k dalšímu opatření na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4 a na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5, kam bylo již dříve Vaše podání ze dne 22.1.2013 zasláno.

JUDr.Magdalena Felixová,v.r.
státní zástupkyně
Městského státního zastupitelství v Praze
Za správnost : Perglová H."


TAKŽE TAKOVÉ NĚJAKÉ DIPLOMATICKÉ SDĚLENÍ - NIC O TOM, PROČ SE ZPOŽĎUJÍ A PORUŠUJÍ ZÁKON..
POKUD DO 9.4. NIC NEPŘIJDE, TAK BUDE DALŠÍ URGENCE (PROTOŽE NA ÓČKU (I BARRÁKU) TY PODVODY UŽ ZASE JEN KVETOU..)


DNES 16.4. PODÁNA DALŠÍ URGENCE :


"Městské státní zastupitelství v Praze
Věc : 3 KZN 78/2013 - Vaše sdělení - Dotaz resp.následná Urgence vyřízení věci

Ve věci předm.trestního oznámení nebylo do datové schránky podavatele ze strany Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 resp. Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 doposud obdrženo žádné vyrozumění.

Pakliže je v určitých celopološných televizích v trestné činnosti stále pokračováno a existuje-li určitá lhůta pro vyřízení trestního oznámení - což obé by v tomto případě mělo být bráno v potaz jako nutnost neprodleného vyřízení ve veřejném zájmu - pak je tedy opětovně předložen d o t a z , co tomuto vyřízení brání resp. je tímto uplatněna
následná U r g e n c e .

Tento dotaz je předložen Vám, vyššímu stupni, který je ve věci zainteresován resp.informován - proto byste měli české veřejnosti konkrétně sdělit, v jaké fázi se vyšetřování nyní nachází resp.jaké konkrétní kroky Justice ČR právě činí, děkuji.


V Brně, dne 16.4.2013
Občan v.r."

DALŠÍ POSTUP - DISKUTUJTE..

31. ledna 2013 v 14:52
Přátelé, přišel čas sdělit něco k další strategii.

Existuje několik možností dalšího postupu :

1) Vyčkat řádné činnosti org.č.v tr.řízení (tedy že zahájí trestní řízení) a poté se k tomuto řízení připojit

2) Na nic nečekat a začít se dobírat satisfakce civilní cestou, a to :
a) hromadnou žalobou
b) každý sám za sebe


Samozřejmě by byl nejschůdnější bod 1, a to i vzhledem k (žádným) investicím do tohoto sporu s podvodným odpůrcem (= ať již TV Pětka či TV Óčko).

Avšak je možné, že se trestní započetí věci bude dlouho vléct (pokud vůbec začne..) a ty vysílající TV třeba ukončí činnost..(takovýchto vychytralých podvodníků, kdy nabalený subjekt náhle zmizel (přejmenoval se), už zde bylo více..).
A sledujeme-li nyní pouze opakované pořady Pětky (nyní i bez digitálního programového avíza), pak se může stát, že TV Pětka možná brzy ukončí vysílání..

Pokud by tedy měl přijít na řadu bod 2, pak by se podala žaloba takřka hned, a to na ředitele-majitele-předs. představenstva příp.na všechny společníky obchodní společnosti, která předm.TV provozuje (tedy i jako na fyz.osoby). To je důležité pro to, aby při případném zániku této společnosti byly tyto fyz.osoby stále postižitelné..

Další problém je otázka hromadné žaloby. Je to problém soudní, neboť je známo, že soudy těmto žalobám nejsou příliš nakloněny.. Ale tato varianta je schůdná : Navrhujeme, abyste se sdružili v určité Sdružení (např.s názvem) : 1) Sdružení podvedených ve věci interakt. tv.pořadů TV Pětka (žalovaným je TV Pětka) 2) Sdružení podvedených ve věci interakt. tv.pořadů TV Óčko (žalovaným je TV Óčko), přičemž žalobcem by pak bylo toto příslušné Sdružení (kde jeho jednotliví členové by vystupovali u soudu jako členové resp.svědci) a zde by poté byla v petitu žaloby požadovaná CELKOVÁ ČÁSTKA (jako součet škod všech členů tohoto Sdružení). Tato varianta by byla vhodná v tom smyslu, že by se platil POUZE JEDEN SOUDNÍ POPLATEK (ve výši 5%), na který by se členové Sdružení poměrně složili. (Příklad : počet žalujících bude 100, žalovaná částka bude 400 tis., soudní poplatek bude 20 tis. - tudíž každý zaplatí v průměru pouze 200 Kč)

Pokud se bude chtít někdo soudit individuálně, pak musí počítat s minimálním soudním poplatkem ve výši 1000 Kč - tedy samozřejmě pokud není sociální případ (veden na Úřadu práce) a bude tak mít nárok na osvobození od platby s.poplatku..


Ještě slovo k nám, organizátorům.
Žádný z (těch několik) nás se předmětné podvodné soutěže nezúčastnil, tudíž nikdo z našeho okolí odpůrce civilně žalovat nebude. My jen chceme napomoci tomu, aby se podvodné aktivity v naší zemi nerozrůstaly (ba nezakládaly) - proto jsme podali to trestní oznámení a můžeme i zformulovat civilní žalobu v tomto smyslu. Nejsme však klasičtí právníci (to by vás stálo asi dost peněz..), "pouze" jen máme chuť (do boje proti podvodům) + určité (značné) praktické zkušenosti (jak to zde s "justicí" v praxi funguje a jak s ní efektivně jednat..). Pokud tedy máte ve svém blízkém okolí nějakého známého JUDr., tak se zkuste informovat, co na tuto věc řekne. V praxi platí, že "co právník, to názor"(což je samozřejmě přehnané..), ale i v tomto ohledu může těch více získaných názorů pak vygenerovat další optimální postup.

DŮLEŽITÉ : Je však potřeba, abyste si své názory (k tomu, co je zde řečeno) - tedy máte-li k věci co říct nejen právně - nenechávali pro sebe a DISKUTOVALI ZDE MEZI SEBOU NA NAŠEM FÓRU! Sdělujte, k jaké variantě se přikláníte a případně proč; zda-li jste pro vznik Sdružení - v kladném případě potvrďte, že se stáváte členem Sdružení č.1 resp.č.2 - toto členství je pouze formální, bez jakýchkoliv požadavků a závazků.

Tolik prozatím.
(Kontakty jsou níže v 1.článku)

Sexy šance + Music game = PODVOD! - TRESTNÍ OZNÁMENÍ PODÁNO..

16. ledna 2013 v 13:47
Vážení,
vítáme vás na naší stránce, která bojuje proti nešvaru zvanému PODVOD. Nejde zde pouze o tuto titulovanou záležitost, avšak pomůžeme všem, kteří byli někým (ba i státní správou, policií, justicí..) v nějaké věci (úřední, soudní..) podvedeni, oklamáni, obelháni, poškozeni.. Poradu, právní pomoc v těchto věcech činíme zdarma.

Pokud jde o titulovanou aktuální veřejnou věc, pak TRESTNÍ OZNÁMENÍ BYLO PODÁNO :

Městskému státnímu zastupitelství v Praze
---------------------------------------------------------

Věc : Společnost Telemedia Interactv Ltd. (callTV) + TV Óčko + TV Pětka - Podání trestního oznámení

Již po několik měsíců běží na 2 celoplošných televizích v ČR pořady, které ve svém marketingovém komerčním podtextu nekale ovlivňují podvědomí diváků a jejich následné činění, což těmto divákům (volajícím soutěžícím) způsobuje nevratnou škodu - jak morální, tak samozřejmě finanční. Jedná se o pořady "Sexy šance"(TV Pětka) a "Music game"(TV Óčko). Tyto pořady mají herní (sázkový) charakter soutěže, kde na panelu je vždy zobrazen určitý úkol a divák, který zavolá správnou odpověď, může vyhrát finanční obnos ve výši několika tisíc až cca 20 tisíc korun, ovšem pokud :
- nejprve zavolá na audiotexové číslo ;
- při (případném) následném zdařilém přepojení do studia sdělí správnou odpověď.

Tato šance na výhru je na první pohled (= jednoduché příklady nejen početní) velmi značná, ba jistá, což vše je navíc ještě umocňováno umnou agitační výmluvností moderátora pořadu neustále nabádajícího k okamžitému zavolání, jakožto cestě "k nebývalému výdělku"..

Věc má ovšem závažný problém, a to ve 4 rovinách :

1) Avizované audiotexové číslo má sice uvedeno minutový tarif, avšak již zde chybí maximální cena hovoru..(která by při tomto typu pořadu být uvedena měla..). O tomto se ani moderátor nijak nezmiňuje, naopak neustále oznamuje "rychlé přepojování"(což je uvedeno i v grafice). Z veřejné diskuse je však zřejmé, že po zavolání je volající notně zdržován hlasovým automatem hovořícím na erotické téma, a může trvat až hodinu než je divák konečně přepojen do studia - což tedy rozhodně není v souladu s tím, co je ve studiu avizováno.. (Ve studiu není zmíněno, že soutěžící bude před ("rychlým") přepojením nucen poslouchat "erotickou výplň", a volající, který má za to, že bude bez zbytečných průtahů přepojen v řádu několika málo minut, je takto vlastně oklamán hned v úvodu svého soutěžního činění..)

2) Pokud se již soutěžící divák do studia dovolá, pak je nemile překvapen tím, že jeho předpokládaně (leckdy evidentně oprávněně) správná odpověď je moderátorem označena za chybnou.. Toto se při jednoduchém zadání opakuje, takže "mýlící se" volající + i nezúčastnění diváci jsou velmi podiveni a se zvědavostí čekají na správný výsledek vyhlášený na konci pořadu. Poté je překvapení o to větší, když moderátor rozlepí obálku a vyhlásí "správnou odpověď", která je již na první pohled nesmyslná, absurdní - poté pořad bez dalšího vysvětlení (s krásným pozváním na příště) končí..

3) Samozřejmě se může (vyjímečně) stát, že očekávaný (logický) výsledek správným být nemusí, tak jako na první pohled ten nesmyslný správným být může. Jenže ten závěrečný (číselný) problém tkví v tom, že způsob výpočtu se nikdo nedozví nejen v pořadu, ale ani pokud si o něj soukromě napíše zmíněné televizi. Soutěžící divák, který je oprávněně toho názoru, že výsledek je nesmyslný, poté logicky žádá vysvětlení. Pokud ho oprávněně žádá po televizi, která tento pořad vysílá, pak televize divákovi odepíše, že za pořad nezodpovídá a že reklamaci přeposílá provozovateli - ten poté sdělí, že jejich výsledek je opravdu správný (kontrolovaný jejich matematikem), že je třeba tomuto důvěřovat a že výpočet nelze prozrazovat.. - což je samozřejmě jen výmluva..

4) Na obrazovce bývá i jiné zadání než číselné, a to např. "Z daných písmen vytvořte slovo!". Dovolající se divák tuto podmínku splní a platné slovo ve studiu řekne, pak je však moderátorem odbyt, že "je to špatně", neboť je skrytě míněno "Uhodněte naše vytvořené slovo".. - toto zadání (o nutném uhodnutí) však na panelu není (moderátor to zmíní jen občas stroze..) - i v tomto případě je tedy divák, který podmínky viditelného zadání splnil a není mu tak co vytknout, oklamán a okraden..


Jedná se zde tedy nejen o bezdůvodné obohacení značného rozsahu (což by byla základní kvalifikace právní), avšak je-li již toto podání tr.oznámení adresováno vám, org.činnému v tr.říz, pak toto obohacení značného rozsahu je zde nepochybně praktikováno na základě vědomého klamání soutěžících resp.všech zrovna (jen pasívně) sledujících diváků (= podvodné jednání), což je stvrzeno i následnou ignorací práva soutěžícího na výpočtovou verzi protistrany (= důkaz provozovatele, že jeho soutěžní hra je založena na nepochybně správném výsledku).
Jinou "variantou" tohoto podvodného jednání je, že provozovatelův "správný výsledek" může být "dle situace" měněn, neboť obálkové řešení drží moderátor v ruce, takže ho při prostřihu může snadno vyměnit.. - ani to, že někdy (v posl.době) visí obálka na panelu, není důkazem o její nedotknutelnosti, neboť v pořadu je dostatečné množství prostřihů, kdy panel je mimo kamerový záběr..

Výherní soutěž lze kvalifikovat i jako provozování nepoctivých her a sázek (navíc v celoplošně veřejném formátu), kde pravidla provozovatele nezaručují rovné možnosti výhry všem účastníkům, neboť účastníci této hry se do studia dovolávají (jsou přepojeni) za různou dobu (pokud vůbec). Těžko odhadovat "klíč" ke stanovení této různé doby pro různé volající účastníky, avšak provozovatel zřejmě tuto dobu prodlužuje, pokud nedosahuje své stanovené ziskové kvóty, tudíž volající účastník v určitou dobu vlastně doplácí (svým kreditem) na to, že zrovna v tuto (jeho) dobu volá málo soutěžících.. - z čehož tedy plyne nerovnost jeho možné výhry s ostatními - samozřejmě pokud se dá o nějaké výhře (avizovaná výherní částka mínus provolaný kredit) vůbec hovořit..
Tuto nerovnost je však třeba chápat především ve vztahu provozovatel vs.soutěžící, neboť pokud by se hypoteticky stalo, že zavolá pouze jen několik jedinců, tak jejich přepojování do studia bude enormně prodlužováno, aby svými náklady pokryli alespoň výdaje provozovatele za pronájem vysílacího času (smlouva provozovatele s televizí..(?)) - toto bude umocněno i tím, pokud by někdo z úvodních volajících uhodl výsledek - což je však vzhledem k absurditě tohoto "provozovatelem stanoveného" (resp.do důkazového dokladu smyšleného) řešení vcelku nemožné..
V tomto smyslu se i stalo, že soutěžící sdělil v úvodu správný výsledek, avšak moderátor jej označil za chybný..(!) - i tento moment tedy dokládá nerovnost resp.podvod jak sh.uv., neboť další soutěžící jsou tímto postupem mateni a pokoušejí se uhodnout výsledek jiný, který již však v žádném případě správný být nemůže..

Dá se tedy v tomto smyslu uzavřít, že provozovatel nemůže v této sázkové hře nikdy prohrát, neboť :

a) klame soutěžící nesdělením relevantních podmínek a okolností své hry..
b) podvádí je často nesmyslnými (nedokázanými) výsledky..
c) v případě brzkého uhodnutí výsledku (- leckdy nesmyslného) volajícímu (+ všem ostatním divákům) zalže..
d) v případě malého počtu soutěžících provozovatelův zisk zaplatí právě tito dlouho či vůbec nepřepojení volající..


Toto trestní oznámení není podáno pouze na provozovatele soutěže Telemedia Interactv Ltd. (callTV - kontaktní e-mail : infocz@calltv.com), avšak především na obě celoplošné TV (Óčko + Pětka), které za to, co vysílají, plně zodpovídají, a tyto byly o situaci, že poskytují vysílací čas podvodnému provozovateli, relevantně informovány.

N.uv.podavatel považuje toto oznámení za primárně dostačující ve věci mechanismu důvodného podezření ze spáchání trestných činů dle § 209 odst.3) resp.4) příp.5) a dle § 213 odst.3) - příp.i jiných dle tr.zák.ČR - další případně potřebné upřesnění bude učiněno na konkrétní výzvu org.č.v tr.říz.

Tímto se žádá v zák.lhůtě vyrozumění o průběhu šetření.

Dne 22.1.2013

Občan v.r.


TOPlist
_________________________________________________________________Pokud jde o shora podané trestní oznámení, pak o průběhu vyřizování tohoto vás zde budeme informovat.
Odpověď orgánu č.v tr.říz. by měla příjít nejpozději do 22.3.2013.

CO TEDY BUDE NÁSLEDOVAT NYNÍ :

a) Orgán č.v tr.říz. začne řádně činit a věc se dostane k soudu - pak se můžete připojit k trestnímu řízení

b) Orgán č.v tr.říz. nezačne řádně činit a věc "odloží" - pak se samozřejmě jen tak nedáme a budeme postupovat dalšími spravedlnostními kroky. Bez ohledu na to, jak tato trestní věc nakonec skončí, však můžete vy, poškození, postupovat cestou občanskoprávní, v čemž vám rádi pomůžeme - HROMADNÁ OBČANSKOPRÁVNÍ ŽALOBA!

Pokud jste se pořadu aktivně (na popud moderátora) zúčastnili svým zavoláním na uvedená čísla v době vysílání tohoto pořadu, pak lze již nyní říci, že jste BYLI POŠKOZENI. Relevantní argumentace pro toto tvrzení vyplývá již z argumentace v podání tr.oznámení - z tohoto + z argumentů dalších bude žaloba vycházet.

Nyní byste tedy měli aktivně spolupracovat a napsat nám :

1) Vaše nacionále + z kterého čísla jste volali

2) na které číslo, které televize a kdy jste do pořadu volali (datum + pokud možno přesný čas)

3) Shrnutí vašeho volání : zda-li vám na úvod bylo operátorem sděleno, kdy asi budete přepojeni do studia (resp.co vám na úvod bylo sděleno), jak dlouho poté trvalo, než jste byli přepojeni (tedy pokud jste vůbec přepojeni byli..) a co se dělo mezitím - tedy zda-li provozovatel sdělil (sděloval) nějaký důvod, proč k přepojení stále nedošlo (nedochází)..

4) Pokud jste do studia přepojeni nebyli, uveďte, jakým způsobem se váš hovor ukončil (- zde pokud možno rovněž přesný čas a zda-li se tak stalo v průběhu či až po skončení pořadu)

5) Pokud jste do studia přepojeni byli, uveďte (kromě pokud možno přesného času) i charakter soutěže (čísla, sirky, jména, názvy, slova..), jak znělo zadání, jakou odpověď jste sdělili a co vám odpověděl/a moderátor/ka (příp.i co se dělo v telefonním spojení potom)

6) Kolik jste provolali.. (Toto, jakož i přesný čas Vašeho volání, vyplyne z výpisu Vašeho operátora - tento výpis si ofoťte, neboť bude nutný jako důkazní příloha k připojení se k trestnímu resp.civilnímu řízení - viz níže)

7) Pokud jste se (náhodou) stali výherci, zda-li jste již vyhranou částku obdrželi


Těchto 6 (příp.7) bodů, jakožto základní objektivní okolnosti ve věci, je tedy relevantních k podkladu žaloby.

Máte samozřejmě možnost sdělit i okolnosti další, jiné (osobní zkušenosti zde v bodech neprezentované) - i tyto subjektivity se mohou pro žalobní odůvodnění ukázat jako objektivní, přínosné.

Pokud máte i audiovizuální záznam(y) (nejen) "svého pořadu" (= do kterého jste volali) - tedy záznamy na videu, DVD či mob.telefonu - pak to bude samozřejmě ten důkaz nejlepší.. V tomto smyslu radíme všem, kteří neodolají pokušení a mají v úmyslu se pořadu aktivně účastnit, aby si tento audiovizuální záznam vždy pořizovali..

K věci ještě možno sdělit : Pokud lze nyní pozorovat, že provozovatel má snad nyní tendenci své pořady upravovat k poněkud přesnějším (= ne tak klamavým, absurdním..) zadáním, pak i to je možno ve své podstatě brát za "jeho přiznání", že věc neprovozoval řádným poctivým způsobem..

ZÁVĚR TEDY ZNÍ : Žaloba má značnou šanci na úspěch resp.jinými slovy její příp.zamítnutí (odmítnutí) Justicí ČR by bylo popřením práva a spravedlnosti na řádně uplatněný nárok na satisfakci.. - tedy v příkrém rozporu s LZPS - s dalším možným postupem.. Proto neváhejte, nenahrávejte podvodníkům svou apatií a AKTIVNĚ SE BRAŇTE!

Pro přesnější informace a projednání vašich žalobních okolností nabízíme i osobní setkání v Brně resp.pokud vás příp. bude víc z jednoho města, jsme ochotni přijet za vámi. Volajících-poškozených již bylo značné množství - zkuste se tedy spojit na soc.sítích zveřejněním avíza na vás + na tento náš sjednocující protipodvodný blog! (Pro lepší návštěvnickou použitelnost zde uvádíme naše avízo v efektivním html formátu http://www.proti-podvodu.blog.cz - stačí jen zkopírovat a kamkoliv vložit..)

Pro úplnost ještě uvádíme i blog, který na v.uv.téma reagoval nejdřív : http://www.sexy-sance.blog.cz - nutno ovšem dodat, že tamní diskutéři si v pořadech již zřejmě začali libovat a na naši dobročinnou aktivitu reagovali mnohdy velmi neurvale.. - kdoví, zda-li ti někteří nejsou agenty ("externími spolupracovníky") zmíněných televizí s úkolem podvedené nespokojence odhánět..(ostatně že se takoví "advokáti podvodu" objeví, se dá očekávat i na tomto našem blogu..)


Tolik prozatím.

KONTAKTY :
E-mail : proti-podvodu@seznam.cz ;
tel.: 722 177 107 ;

Odpovídáme na každý mail. Pokud byste odpověď nedostali, tak nedošel..
Požadujte (zatrhněte) vždy Potvrzení o přečtení mailu (- my to činíme též).
Pokud to z Vaší mail.schránky nelze a naši odpověď neobdržíte, pak Vaši
zprávu zaurgujte na našem komentáři, jehož viditelnost si můžete
kdykoliv (kdekoliv) ověřit, tudíž tento by se "ztratit" neměl..

Uvádíme i kontakt písemný (listinný) či osobní :
Kancelář právní pomoci : KPP, Josefská 15 (I.p.), 602 00 Brno
Kam dál