Leden 2013

DALŠÍ POSTUP - DISKUTUJTE..

31. ledna 2013 v 14:52
Přátelé, přišel čas sdělit něco k další strategii.

Existuje několik možností dalšího postupu :

1) Vyčkat řádné činnosti org.č.v tr.řízení (tedy že zahájí trestní řízení) a poté se k tomuto řízení připojit

2) Na nic nečekat a začít se dobírat satisfakce civilní cestou, a to :
a) hromadnou žalobou
b) každý sám za sebe


Samozřejmě by byl nejschůdnější bod 1, a to i vzhledem k (žádným) investicím do tohoto sporu s podvodným odpůrcem (= ať již TV Pětka či TV Óčko).

Avšak je možné, že se trestní započetí věci bude dlouho vléct (pokud vůbec začne..) a ty vysílající TV třeba ukončí činnost..(takovýchto vychytralých podvodníků, kdy nabalený subjekt náhle zmizel (přejmenoval se), už zde bylo více..).
A sledujeme-li nyní pouze opakované pořady Pětky (nyní i bez digitálního programového avíza), pak se může stát, že TV Pětka možná brzy ukončí vysílání..

Pokud by tedy měl přijít na řadu bod 2, pak by se podala žaloba takřka hned, a to na ředitele-majitele-předs. představenstva příp.na všechny společníky obchodní společnosti, která předm.TV provozuje (tedy i jako na fyz.osoby). To je důležité pro to, aby při případném zániku této společnosti byly tyto fyz.osoby stále postižitelné..

Další problém je otázka hromadné žaloby. Je to problém soudní, neboť je známo, že soudy těmto žalobám nejsou příliš nakloněny.. Ale tato varianta je schůdná : Navrhujeme, abyste se sdružili v určité Sdružení (např.s názvem) : 1) Sdružení podvedených ve věci interakt. tv.pořadů TV Pětka (žalovaným je TV Pětka) 2) Sdružení podvedených ve věci interakt. tv.pořadů TV Óčko (žalovaným je TV Óčko), přičemž žalobcem by pak bylo toto příslušné Sdružení (kde jeho jednotliví členové by vystupovali u soudu jako členové resp.svědci) a zde by poté byla v petitu žaloby požadovaná CELKOVÁ ČÁSTKA (jako součet škod všech členů tohoto Sdružení). Tato varianta by byla vhodná v tom smyslu, že by se platil POUZE JEDEN SOUDNÍ POPLATEK (ve výši 5%), na který by se členové Sdružení poměrně složili. (Příklad : počet žalujících bude 100, žalovaná částka bude 400 tis., soudní poplatek bude 20 tis. - tudíž každý zaplatí v průměru pouze 200 Kč)

Pokud se bude chtít někdo soudit individuálně, pak musí počítat s minimálním soudním poplatkem ve výši 1000 Kč - tedy samozřejmě pokud není sociální případ (veden na Úřadu práce) a bude tak mít nárok na osvobození od platby s.poplatku..


Ještě slovo k nám, organizátorům.
Žádný z (těch několik) nás se předmětné podvodné soutěže nezúčastnil, tudíž nikdo z našeho okolí odpůrce civilně žalovat nebude. My jen chceme napomoci tomu, aby se podvodné aktivity v naší zemi nerozrůstaly (ba nezakládaly) - proto jsme podali to trestní oznámení a můžeme i zformulovat civilní žalobu v tomto smyslu. Nejsme však klasičtí právníci (to by vás stálo asi dost peněz..), "pouze" jen máme chuť (do boje proti podvodům) + určité (značné) praktické zkušenosti (jak to zde s "justicí" v praxi funguje a jak s ní efektivně jednat..). Pokud tedy máte ve svém blízkém okolí nějakého známého JUDr., tak se zkuste informovat, co na tuto věc řekne. V praxi platí, že "co právník, to názor"(což je samozřejmě přehnané..), ale i v tomto ohledu může těch více získaných názorů pak vygenerovat další optimální postup.

DŮLEŽITÉ : Je však potřeba, abyste si své názory (k tomu, co je zde řečeno) - tedy máte-li k věci co říct nejen právně - nenechávali pro sebe a DISKUTOVALI ZDE MEZI SEBOU NA NAŠEM FÓRU! Sdělujte, k jaké variantě se přikláníte a případně proč; zda-li jste pro vznik Sdružení - v kladném případě potvrďte, že se stáváte členem Sdružení č.1 resp.č.2 - toto členství je pouze formální, bez jakýchkoliv požadavků a závazků.

Tolik prozatím.
(Kontakty jsou níže v 1.článku)

Sexy šance + Music game = PODVOD! - TRESTNÍ OZNÁMENÍ PODÁNO..

16. ledna 2013 v 13:47
Vážení,
vítáme vás na naší stránce, která bojuje proti nešvaru zvanému PODVOD. Nejde zde pouze o tuto titulovanou záležitost, avšak pomůžeme všem, kteří byli někým (ba i státní správou, policií, justicí..) v nějaké věci (úřední, soudní..) podvedeni, oklamáni, obelháni, poškozeni.. Poradu, právní pomoc v těchto věcech činíme zdarma.

Pokud jde o titulovanou aktuální veřejnou věc, pak TRESTNÍ OZNÁMENÍ BYLO PODÁNO :

Městskému státnímu zastupitelství v Praze
---------------------------------------------------------

Věc : Společnost Telemedia Interactv Ltd. (callTV) + TV Óčko + TV Pětka - Podání trestního oznámení

Již po několik měsíců běží na 2 celoplošných televizích v ČR pořady, které ve svém marketingovém komerčním podtextu nekale ovlivňují podvědomí diváků a jejich následné činění, což těmto divákům (volajícím soutěžícím) způsobuje nevratnou škodu - jak morální, tak samozřejmě finanční. Jedná se o pořady "Sexy šance"(TV Pětka) a "Music game"(TV Óčko). Tyto pořady mají herní (sázkový) charakter soutěže, kde na panelu je vždy zobrazen určitý úkol a divák, který zavolá správnou odpověď, může vyhrát finanční obnos ve výši několika tisíc až cca 20 tisíc korun, ovšem pokud :
- nejprve zavolá na audiotexové číslo ;
- při (případném) následném zdařilém přepojení do studia sdělí správnou odpověď.

Tato šance na výhru je na první pohled (= jednoduché příklady nejen početní) velmi značná, ba jistá, což vše je navíc ještě umocňováno umnou agitační výmluvností moderátora pořadu neustále nabádajícího k okamžitému zavolání, jakožto cestě "k nebývalému výdělku"..

Věc má ovšem závažný problém, a to ve 4 rovinách :

1) Avizované audiotexové číslo má sice uvedeno minutový tarif, avšak již zde chybí maximální cena hovoru..(která by při tomto typu pořadu být uvedena měla..). O tomto se ani moderátor nijak nezmiňuje, naopak neustále oznamuje "rychlé přepojování"(což je uvedeno i v grafice). Z veřejné diskuse je však zřejmé, že po zavolání je volající notně zdržován hlasovým automatem hovořícím na erotické téma, a může trvat až hodinu než je divák konečně přepojen do studia - což tedy rozhodně není v souladu s tím, co je ve studiu avizováno.. (Ve studiu není zmíněno, že soutěžící bude před ("rychlým") přepojením nucen poslouchat "erotickou výplň", a volající, který má za to, že bude bez zbytečných průtahů přepojen v řádu několika málo minut, je takto vlastně oklamán hned v úvodu svého soutěžního činění..)

2) Pokud se již soutěžící divák do studia dovolá, pak je nemile překvapen tím, že jeho předpokládaně (leckdy evidentně oprávněně) správná odpověď je moderátorem označena za chybnou.. Toto se při jednoduchém zadání opakuje, takže "mýlící se" volající + i nezúčastnění diváci jsou velmi podiveni a se zvědavostí čekají na správný výsledek vyhlášený na konci pořadu. Poté je překvapení o to větší, když moderátor rozlepí obálku a vyhlásí "správnou odpověď", která je již na první pohled nesmyslná, absurdní - poté pořad bez dalšího vysvětlení (s krásným pozváním na příště) končí..

3) Samozřejmě se může (vyjímečně) stát, že očekávaný (logický) výsledek správným být nemusí, tak jako na první pohled ten nesmyslný správným být může. Jenže ten závěrečný (číselný) problém tkví v tom, že způsob výpočtu se nikdo nedozví nejen v pořadu, ale ani pokud si o něj soukromě napíše zmíněné televizi. Soutěžící divák, který je oprávněně toho názoru, že výsledek je nesmyslný, poté logicky žádá vysvětlení. Pokud ho oprávněně žádá po televizi, která tento pořad vysílá, pak televize divákovi odepíše, že za pořad nezodpovídá a že reklamaci přeposílá provozovateli - ten poté sdělí, že jejich výsledek je opravdu správný (kontrolovaný jejich matematikem), že je třeba tomuto důvěřovat a že výpočet nelze prozrazovat.. - což je samozřejmě jen výmluva..

4) Na obrazovce bývá i jiné zadání než číselné, a to např. "Z daných písmen vytvořte slovo!". Dovolající se divák tuto podmínku splní a platné slovo ve studiu řekne, pak je však moderátorem odbyt, že "je to špatně", neboť je skrytě míněno "Uhodněte naše vytvořené slovo".. - toto zadání (o nutném uhodnutí) však na panelu není (moderátor to zmíní jen občas stroze..) - i v tomto případě je tedy divák, který podmínky viditelného zadání splnil a není mu tak co vytknout, oklamán a okraden..


Jedná se zde tedy nejen o bezdůvodné obohacení značného rozsahu (což by byla základní kvalifikace právní), avšak je-li již toto podání tr.oznámení adresováno vám, org.činnému v tr.říz, pak toto obohacení značného rozsahu je zde nepochybně praktikováno na základě vědomého klamání soutěžících resp.všech zrovna (jen pasívně) sledujících diváků (= podvodné jednání), což je stvrzeno i následnou ignorací práva soutěžícího na výpočtovou verzi protistrany (= důkaz provozovatele, že jeho soutěžní hra je založena na nepochybně správném výsledku).
Jinou "variantou" tohoto podvodného jednání je, že provozovatelův "správný výsledek" může být "dle situace" měněn, neboť obálkové řešení drží moderátor v ruce, takže ho při prostřihu může snadno vyměnit.. - ani to, že někdy (v posl.době) visí obálka na panelu, není důkazem o její nedotknutelnosti, neboť v pořadu je dostatečné množství prostřihů, kdy panel je mimo kamerový záběr..

Výherní soutěž lze kvalifikovat i jako provozování nepoctivých her a sázek (navíc v celoplošně veřejném formátu), kde pravidla provozovatele nezaručují rovné možnosti výhry všem účastníkům, neboť účastníci této hry se do studia dovolávají (jsou přepojeni) za různou dobu (pokud vůbec). Těžko odhadovat "klíč" ke stanovení této různé doby pro různé volající účastníky, avšak provozovatel zřejmě tuto dobu prodlužuje, pokud nedosahuje své stanovené ziskové kvóty, tudíž volající účastník v určitou dobu vlastně doplácí (svým kreditem) na to, že zrovna v tuto (jeho) dobu volá málo soutěžících.. - z čehož tedy plyne nerovnost jeho možné výhry s ostatními - samozřejmě pokud se dá o nějaké výhře (avizovaná výherní částka mínus provolaný kredit) vůbec hovořit..
Tuto nerovnost je však třeba chápat především ve vztahu provozovatel vs.soutěžící, neboť pokud by se hypoteticky stalo, že zavolá pouze jen několik jedinců, tak jejich přepojování do studia bude enormně prodlužováno, aby svými náklady pokryli alespoň výdaje provozovatele za pronájem vysílacího času (smlouva provozovatele s televizí..(?)) - toto bude umocněno i tím, pokud by někdo z úvodních volajících uhodl výsledek - což je však vzhledem k absurditě tohoto "provozovatelem stanoveného" (resp.do důkazového dokladu smyšleného) řešení vcelku nemožné..
V tomto smyslu se i stalo, že soutěžící sdělil v úvodu správný výsledek, avšak moderátor jej označil za chybný..(!) - i tento moment tedy dokládá nerovnost resp.podvod jak sh.uv., neboť další soutěžící jsou tímto postupem mateni a pokoušejí se uhodnout výsledek jiný, který již však v žádném případě správný být nemůže..

Dá se tedy v tomto smyslu uzavřít, že provozovatel nemůže v této sázkové hře nikdy prohrát, neboť :

a) klame soutěžící nesdělením relevantních podmínek a okolností své hry..
b) podvádí je často nesmyslnými (nedokázanými) výsledky..
c) v případě brzkého uhodnutí výsledku (- leckdy nesmyslného) volajícímu (+ všem ostatním divákům) zalže..
d) v případě malého počtu soutěžících provozovatelův zisk zaplatí právě tito dlouho či vůbec nepřepojení volající..


Toto trestní oznámení není podáno pouze na provozovatele soutěže Telemedia Interactv Ltd. (callTV - kontaktní e-mail : infocz@calltv.com), avšak především na obě celoplošné TV (Óčko + Pětka), které za to, co vysílají, plně zodpovídají, a tyto byly o situaci, že poskytují vysílací čas podvodnému provozovateli, relevantně informovány.

N.uv.podavatel považuje toto oznámení za primárně dostačující ve věci mechanismu důvodného podezření ze spáchání trestných činů dle § 209 odst.3) resp.4) příp.5) a dle § 213 odst.3) - příp.i jiných dle tr.zák.ČR - další případně potřebné upřesnění bude učiněno na konkrétní výzvu org.č.v tr.říz.

Tímto se žádá v zák.lhůtě vyrozumění o průběhu šetření.

Dne 22.1.2013

Občan v.r.


TOPlist
_________________________________________________________________Pokud jde o shora podané trestní oznámení, pak o průběhu vyřizování tohoto vás zde budeme informovat.
Odpověď orgánu č.v tr.říz. by měla příjít nejpozději do 22.3.2013.

CO TEDY BUDE NÁSLEDOVAT NYNÍ :

a) Orgán č.v tr.říz. začne řádně činit a věc se dostane k soudu - pak se můžete připojit k trestnímu řízení

b) Orgán č.v tr.říz. nezačne řádně činit a věc "odloží" - pak se samozřejmě jen tak nedáme a budeme postupovat dalšími spravedlnostními kroky. Bez ohledu na to, jak tato trestní věc nakonec skončí, však můžete vy, poškození, postupovat cestou občanskoprávní, v čemž vám rádi pomůžeme - HROMADNÁ OBČANSKOPRÁVNÍ ŽALOBA!

Pokud jste se pořadu aktivně (na popud moderátora) zúčastnili svým zavoláním na uvedená čísla v době vysílání tohoto pořadu, pak lze již nyní říci, že jste BYLI POŠKOZENI. Relevantní argumentace pro toto tvrzení vyplývá již z argumentace v podání tr.oznámení - z tohoto + z argumentů dalších bude žaloba vycházet.

Nyní byste tedy měli aktivně spolupracovat a napsat nám :

1) Vaše nacionále + z kterého čísla jste volali

2) na které číslo, které televize a kdy jste do pořadu volali (datum + pokud možno přesný čas)

3) Shrnutí vašeho volání : zda-li vám na úvod bylo operátorem sděleno, kdy asi budete přepojeni do studia (resp.co vám na úvod bylo sděleno), jak dlouho poté trvalo, než jste byli přepojeni (tedy pokud jste vůbec přepojeni byli..) a co se dělo mezitím - tedy zda-li provozovatel sdělil (sděloval) nějaký důvod, proč k přepojení stále nedošlo (nedochází)..

4) Pokud jste do studia přepojeni nebyli, uveďte, jakým způsobem se váš hovor ukončil (- zde pokud možno rovněž přesný čas a zda-li se tak stalo v průběhu či až po skončení pořadu)

5) Pokud jste do studia přepojeni byli, uveďte (kromě pokud možno přesného času) i charakter soutěže (čísla, sirky, jména, názvy, slova..), jak znělo zadání, jakou odpověď jste sdělili a co vám odpověděl/a moderátor/ka (příp.i co se dělo v telefonním spojení potom)

6) Kolik jste provolali.. (Toto, jakož i přesný čas Vašeho volání, vyplyne z výpisu Vašeho operátora - tento výpis si ofoťte, neboť bude nutný jako důkazní příloha k připojení se k trestnímu resp.civilnímu řízení - viz níže)

7) Pokud jste se (náhodou) stali výherci, zda-li jste již vyhranou částku obdrželi


Těchto 6 (příp.7) bodů, jakožto základní objektivní okolnosti ve věci, je tedy relevantních k podkladu žaloby.

Máte samozřejmě možnost sdělit i okolnosti další, jiné (osobní zkušenosti zde v bodech neprezentované) - i tyto subjektivity se mohou pro žalobní odůvodnění ukázat jako objektivní, přínosné.

Pokud máte i audiovizuální záznam(y) (nejen) "svého pořadu" (= do kterého jste volali) - tedy záznamy na videu, DVD či mob.telefonu - pak to bude samozřejmě ten důkaz nejlepší.. V tomto smyslu radíme všem, kteří neodolají pokušení a mají v úmyslu se pořadu aktivně účastnit, aby si tento audiovizuální záznam vždy pořizovali..

K věci ještě možno sdělit : Pokud lze nyní pozorovat, že provozovatel má snad nyní tendenci své pořady upravovat k poněkud přesnějším (= ne tak klamavým, absurdním..) zadáním, pak i to je možno ve své podstatě brát za "jeho přiznání", že věc neprovozoval řádným poctivým způsobem..

ZÁVĚR TEDY ZNÍ : Žaloba má značnou šanci na úspěch resp.jinými slovy její příp.zamítnutí (odmítnutí) Justicí ČR by bylo popřením práva a spravedlnosti na řádně uplatněný nárok na satisfakci.. - tedy v příkrém rozporu s LZPS - s dalším možným postupem.. Proto neváhejte, nenahrávejte podvodníkům svou apatií a AKTIVNĚ SE BRAŇTE!

Pro přesnější informace a projednání vašich žalobních okolností nabízíme i osobní setkání v Brně resp.pokud vás příp. bude víc z jednoho města, jsme ochotni přijet za vámi. Volajících-poškozených již bylo značné množství - zkuste se tedy spojit na soc.sítích zveřejněním avíza na vás + na tento náš sjednocující protipodvodný blog! (Pro lepší návštěvnickou použitelnost zde uvádíme naše avízo v efektivním html formátu http://www.proti-podvodu.blog.cz - stačí jen zkopírovat a kamkoliv vložit..)

Pro úplnost ještě uvádíme i blog, který na v.uv.téma reagoval nejdřív : http://www.sexy-sance.blog.cz - nutno ovšem dodat, že tamní diskutéři si v pořadech již zřejmě začali libovat a na naši dobročinnou aktivitu reagovali mnohdy velmi neurvale.. - kdoví, zda-li ti někteří nejsou agenty ("externími spolupracovníky") zmíněných televizí s úkolem podvedené nespokojence odhánět..(ostatně že se takoví "advokáti podvodu" objeví, se dá očekávat i na tomto našem blogu..)


Tolik prozatím.

KONTAKTY :
E-mail : proti-podvodu@seznam.cz ;
tel.: 722 177 107 ;

Odpovídáme na každý mail. Pokud byste odpověď nedostali, tak nedošel..
Požadujte (zatrhněte) vždy Potvrzení o přečtení mailu (- my to činíme též).
Pokud to z Vaší mail.schránky nelze a naši odpověď neobdržíte, pak Vaši
zprávu zaurgujte na našem komentáři, jehož viditelnost si můžete
kdykoliv (kdekoliv) ověřit, tudíž tento by se "ztratit" neměl..

Uvádíme i kontakt písemný (listinný) či osobní :
Kancelář právní pomoci : KPP, Josefská 15 (I.p.), 602 00 Brno