Sexy šance + Music game = PODVOD! - TRESTNÍ OZNÁMENÍ PODÁNO..

16. ledna 2013 v 13:47
Vážení,
vítáme vás na naší stránce, která bojuje proti nešvaru zvanému PODVOD. Nejde zde pouze o tuto titulovanou záležitost, avšak pomůžeme všem, kteří byli někým (ba i státní správou, policií, justicí..) v nějaké věci (úřední, soudní..) podvedeni, oklamáni, obelháni, poškozeni.. Poradu, právní pomoc v těchto věcech činíme zdarma.

Pokud jde o titulovanou aktuální veřejnou věc, pak TRESTNÍ OZNÁMENÍ BYLO PODÁNO :

Městskému státnímu zastupitelství v Praze
---------------------------------------------------------

Věc : Společnost Telemedia Interactv Ltd. (callTV) + TV Óčko + TV Pětka - Podání trestního oznámení

Již po několik měsíců běží na 2 celoplošných televizích v ČR pořady, které ve svém marketingovém komerčním podtextu nekale ovlivňují podvědomí diváků a jejich následné činění, což těmto divákům (volajícím soutěžícím) způsobuje nevratnou škodu - jak morální, tak samozřejmě finanční. Jedná se o pořady "Sexy šance"(TV Pětka) a "Music game"(TV Óčko). Tyto pořady mají herní (sázkový) charakter soutěže, kde na panelu je vždy zobrazen určitý úkol a divák, který zavolá správnou odpověď, může vyhrát finanční obnos ve výši několika tisíc až cca 20 tisíc korun, ovšem pokud :
- nejprve zavolá na audiotexové číslo ;
- při (případném) následném zdařilém přepojení do studia sdělí správnou odpověď.

Tato šance na výhru je na první pohled (= jednoduché příklady nejen početní) velmi značná, ba jistá, což vše je navíc ještě umocňováno umnou agitační výmluvností moderátora pořadu neustále nabádajícího k okamžitému zavolání, jakožto cestě "k nebývalému výdělku"..

Věc má ovšem závažný problém, a to ve 4 rovinách :

1) Avizované audiotexové číslo má sice uvedeno minutový tarif, avšak již zde chybí maximální cena hovoru..(která by při tomto typu pořadu být uvedena měla..). O tomto se ani moderátor nijak nezmiňuje, naopak neustále oznamuje "rychlé přepojování"(což je uvedeno i v grafice). Z veřejné diskuse je však zřejmé, že po zavolání je volající notně zdržován hlasovým automatem hovořícím na erotické téma, a může trvat až hodinu než je divák konečně přepojen do studia - což tedy rozhodně není v souladu s tím, co je ve studiu avizováno.. (Ve studiu není zmíněno, že soutěžící bude před ("rychlým") přepojením nucen poslouchat "erotickou výplň", a volající, který má za to, že bude bez zbytečných průtahů přepojen v řádu několika málo minut, je takto vlastně oklamán hned v úvodu svého soutěžního činění..)

2) Pokud se již soutěžící divák do studia dovolá, pak je nemile překvapen tím, že jeho předpokládaně (leckdy evidentně oprávněně) správná odpověď je moderátorem označena za chybnou.. Toto se při jednoduchém zadání opakuje, takže "mýlící se" volající + i nezúčastnění diváci jsou velmi podiveni a se zvědavostí čekají na správný výsledek vyhlášený na konci pořadu. Poté je překvapení o to větší, když moderátor rozlepí obálku a vyhlásí "správnou odpověď", která je již na první pohled nesmyslná, absurdní - poté pořad bez dalšího vysvětlení (s krásným pozváním na příště) končí..

3) Samozřejmě se může (vyjímečně) stát, že očekávaný (logický) výsledek správným být nemusí, tak jako na první pohled ten nesmyslný správným být může. Jenže ten závěrečný (číselný) problém tkví v tom, že způsob výpočtu se nikdo nedozví nejen v pořadu, ale ani pokud si o něj soukromě napíše zmíněné televizi. Soutěžící divák, který je oprávněně toho názoru, že výsledek je nesmyslný, poté logicky žádá vysvětlení. Pokud ho oprávněně žádá po televizi, která tento pořad vysílá, pak televize divákovi odepíše, že za pořad nezodpovídá a že reklamaci přeposílá provozovateli - ten poté sdělí, že jejich výsledek je opravdu správný (kontrolovaný jejich matematikem), že je třeba tomuto důvěřovat a že výpočet nelze prozrazovat.. - což je samozřejmě jen výmluva..

4) Na obrazovce bývá i jiné zadání než číselné, a to např. "Z daných písmen vytvořte slovo!". Dovolající se divák tuto podmínku splní a platné slovo ve studiu řekne, pak je však moderátorem odbyt, že "je to špatně", neboť je skrytě míněno "Uhodněte naše vytvořené slovo".. - toto zadání (o nutném uhodnutí) však na panelu není (moderátor to zmíní jen občas stroze..) - i v tomto případě je tedy divák, který podmínky viditelného zadání splnil a není mu tak co vytknout, oklamán a okraden..


Jedná se zde tedy nejen o bezdůvodné obohacení značného rozsahu (což by byla základní kvalifikace právní), avšak je-li již toto podání tr.oznámení adresováno vám, org.činnému v tr.říz, pak toto obohacení značného rozsahu je zde nepochybně praktikováno na základě vědomého klamání soutěžících resp.všech zrovna (jen pasívně) sledujících diváků (= podvodné jednání), což je stvrzeno i následnou ignorací práva soutěžícího na výpočtovou verzi protistrany (= důkaz provozovatele, že jeho soutěžní hra je založena na nepochybně správném výsledku).
Jinou "variantou" tohoto podvodného jednání je, že provozovatelův "správný výsledek" může být "dle situace" měněn, neboť obálkové řešení drží moderátor v ruce, takže ho při prostřihu může snadno vyměnit.. - ani to, že někdy (v posl.době) visí obálka na panelu, není důkazem o její nedotknutelnosti, neboť v pořadu je dostatečné množství prostřihů, kdy panel je mimo kamerový záběr..

Výherní soutěž lze kvalifikovat i jako provozování nepoctivých her a sázek (navíc v celoplošně veřejném formátu), kde pravidla provozovatele nezaručují rovné možnosti výhry všem účastníkům, neboť účastníci této hry se do studia dovolávají (jsou přepojeni) za různou dobu (pokud vůbec). Těžko odhadovat "klíč" ke stanovení této různé doby pro různé volající účastníky, avšak provozovatel zřejmě tuto dobu prodlužuje, pokud nedosahuje své stanovené ziskové kvóty, tudíž volající účastník v určitou dobu vlastně doplácí (svým kreditem) na to, že zrovna v tuto (jeho) dobu volá málo soutěžících.. - z čehož tedy plyne nerovnost jeho možné výhry s ostatními - samozřejmě pokud se dá o nějaké výhře (avizovaná výherní částka mínus provolaný kredit) vůbec hovořit..
Tuto nerovnost je však třeba chápat především ve vztahu provozovatel vs.soutěžící, neboť pokud by se hypoteticky stalo, že zavolá pouze jen několik jedinců, tak jejich přepojování do studia bude enormně prodlužováno, aby svými náklady pokryli alespoň výdaje provozovatele za pronájem vysílacího času (smlouva provozovatele s televizí..(?)) - toto bude umocněno i tím, pokud by někdo z úvodních volajících uhodl výsledek - což je však vzhledem k absurditě tohoto "provozovatelem stanoveného" (resp.do důkazového dokladu smyšleného) řešení vcelku nemožné..
V tomto smyslu se i stalo, že soutěžící sdělil v úvodu správný výsledek, avšak moderátor jej označil za chybný..(!) - i tento moment tedy dokládá nerovnost resp.podvod jak sh.uv., neboť další soutěžící jsou tímto postupem mateni a pokoušejí se uhodnout výsledek jiný, který již však v žádném případě správný být nemůže..

Dá se tedy v tomto smyslu uzavřít, že provozovatel nemůže v této sázkové hře nikdy prohrát, neboť :

a) klame soutěžící nesdělením relevantních podmínek a okolností své hry..
b) podvádí je často nesmyslnými (nedokázanými) výsledky..
c) v případě brzkého uhodnutí výsledku (- leckdy nesmyslného) volajícímu (+ všem ostatním divákům) zalže..
d) v případě malého počtu soutěžících provozovatelův zisk zaplatí právě tito dlouho či vůbec nepřepojení volající..


Toto trestní oznámení není podáno pouze na provozovatele soutěže Telemedia Interactv Ltd. (callTV - kontaktní e-mail : infocz@calltv.com), avšak především na obě celoplošné TV (Óčko + Pětka), které za to, co vysílají, plně zodpovídají, a tyto byly o situaci, že poskytují vysílací čas podvodnému provozovateli, relevantně informovány.

N.uv.podavatel považuje toto oznámení za primárně dostačující ve věci mechanismu důvodného podezření ze spáchání trestných činů dle § 209 odst.3) resp.4) příp.5) a dle § 213 odst.3) - příp.i jiných dle tr.zák.ČR - další případně potřebné upřesnění bude učiněno na konkrétní výzvu org.č.v tr.říz.

Tímto se žádá v zák.lhůtě vyrozumění o průběhu šetření.

Dne 22.1.2013

Občan v.r.


TOPlist
_________________________________________________________________Pokud jde o shora podané trestní oznámení, pak o průběhu vyřizování tohoto vás zde budeme informovat.
Odpověď orgánu č.v tr.říz. by měla příjít nejpozději do 22.3.2013.

CO TEDY BUDE NÁSLEDOVAT NYNÍ :

a) Orgán č.v tr.říz. začne řádně činit a věc se dostane k soudu - pak se můžete připojit k trestnímu řízení

b) Orgán č.v tr.říz. nezačne řádně činit a věc "odloží" - pak se samozřejmě jen tak nedáme a budeme postupovat dalšími spravedlnostními kroky. Bez ohledu na to, jak tato trestní věc nakonec skončí, však můžete vy, poškození, postupovat cestou občanskoprávní, v čemž vám rádi pomůžeme - HROMADNÁ OBČANSKOPRÁVNÍ ŽALOBA!

Pokud jste se pořadu aktivně (na popud moderátora) zúčastnili svým zavoláním na uvedená čísla v době vysílání tohoto pořadu, pak lze již nyní říci, že jste BYLI POŠKOZENI. Relevantní argumentace pro toto tvrzení vyplývá již z argumentace v podání tr.oznámení - z tohoto + z argumentů dalších bude žaloba vycházet.

Nyní byste tedy měli aktivně spolupracovat a napsat nám :

1) Vaše nacionále + z kterého čísla jste volali

2) na které číslo, které televize a kdy jste do pořadu volali (datum + pokud možno přesný čas)

3) Shrnutí vašeho volání : zda-li vám na úvod bylo operátorem sděleno, kdy asi budete přepojeni do studia (resp.co vám na úvod bylo sděleno), jak dlouho poté trvalo, než jste byli přepojeni (tedy pokud jste vůbec přepojeni byli..) a co se dělo mezitím - tedy zda-li provozovatel sdělil (sděloval) nějaký důvod, proč k přepojení stále nedošlo (nedochází)..

4) Pokud jste do studia přepojeni nebyli, uveďte, jakým způsobem se váš hovor ukončil (- zde pokud možno rovněž přesný čas a zda-li se tak stalo v průběhu či až po skončení pořadu)

5) Pokud jste do studia přepojeni byli, uveďte (kromě pokud možno přesného času) i charakter soutěže (čísla, sirky, jména, názvy, slova..), jak znělo zadání, jakou odpověď jste sdělili a co vám odpověděl/a moderátor/ka (příp.i co se dělo v telefonním spojení potom)

6) Kolik jste provolali.. (Toto, jakož i přesný čas Vašeho volání, vyplyne z výpisu Vašeho operátora - tento výpis si ofoťte, neboť bude nutný jako důkazní příloha k připojení se k trestnímu resp.civilnímu řízení - viz níže)

7) Pokud jste se (náhodou) stali výherci, zda-li jste již vyhranou částku obdrželi


Těchto 6 (příp.7) bodů, jakožto základní objektivní okolnosti ve věci, je tedy relevantních k podkladu žaloby.

Máte samozřejmě možnost sdělit i okolnosti další, jiné (osobní zkušenosti zde v bodech neprezentované) - i tyto subjektivity se mohou pro žalobní odůvodnění ukázat jako objektivní, přínosné.

Pokud máte i audiovizuální záznam(y) (nejen) "svého pořadu" (= do kterého jste volali) - tedy záznamy na videu, DVD či mob.telefonu - pak to bude samozřejmě ten důkaz nejlepší.. V tomto smyslu radíme všem, kteří neodolají pokušení a mají v úmyslu se pořadu aktivně účastnit, aby si tento audiovizuální záznam vždy pořizovali..

K věci ještě možno sdělit : Pokud lze nyní pozorovat, že provozovatel má snad nyní tendenci své pořady upravovat k poněkud přesnějším (= ne tak klamavým, absurdním..) zadáním, pak i to je možno ve své podstatě brát za "jeho přiznání", že věc neprovozoval řádným poctivým způsobem..

ZÁVĚR TEDY ZNÍ : Žaloba má značnou šanci na úspěch resp.jinými slovy její příp.zamítnutí (odmítnutí) Justicí ČR by bylo popřením práva a spravedlnosti na řádně uplatněný nárok na satisfakci.. - tedy v příkrém rozporu s LZPS - s dalším možným postupem.. Proto neváhejte, nenahrávejte podvodníkům svou apatií a AKTIVNĚ SE BRAŇTE!

Pro přesnější informace a projednání vašich žalobních okolností nabízíme i osobní setkání v Brně resp.pokud vás příp. bude víc z jednoho města, jsme ochotni přijet za vámi. Volajících-poškozených již bylo značné množství - zkuste se tedy spojit na soc.sítích zveřejněním avíza na vás + na tento náš sjednocující protipodvodný blog! (Pro lepší návštěvnickou použitelnost zde uvádíme naše avízo v efektivním html formátu http://www.proti-podvodu.blog.cz - stačí jen zkopírovat a kamkoliv vložit..)

Pro úplnost ještě uvádíme i blog, který na v.uv.téma reagoval nejdřív : http://www.sexy-sance.blog.cz - nutno ovšem dodat, že tamní diskutéři si v pořadech již zřejmě začali libovat a na naši dobročinnou aktivitu reagovali mnohdy velmi neurvale.. - kdoví, zda-li ti někteří nejsou agenty ("externími spolupracovníky") zmíněných televizí s úkolem podvedené nespokojence odhánět..(ostatně že se takoví "advokáti podvodu" objeví, se dá očekávat i na tomto našem blogu..)


Tolik prozatím.

KONTAKTY :
E-mail : proti-podvodu@seznam.cz ;
tel.: 722 177 107 ;

Odpovídáme na každý mail. Pokud byste odpověď nedostali, tak nedošel..
Požadujte (zatrhněte) vždy Potvrzení o přečtení mailu (- my to činíme též).
Pokud to z Vaší mail.schránky nelze a naši odpověď neobdržíte, pak Vaši
zprávu zaurgujte na našem komentáři, jehož viditelnost si můžete
kdykoliv (kdekoliv) ověřit, tudíž tento by se "ztratit" neměl..

Uvádíme i kontakt písemný (listinný) či osobní :
Kancelář právní pomoci : KPP, Josefská 15 (I.p.), 602 00 Brno 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (230)
Zobrazit starší komentáře

201 Milan Šebelík | E-mail | 12. května 2014 v 1:37 | Reagovat

ahoj. pojďte na ty svině podat hromadné trestní oznámení za podvod. hodinu člověk drží telefon, aby mohl říci slovo, za jteré by dostal peníze. a nic. jen protelefonuje tisíce!!! je to naše blbost, že do toho jdem, ale peníze jsou potřeba a oni je podvodně vylákají z lidí. kurvy zkurvený. vletět do toho jejich studia a vystřílet!!!!

202 KPP | E-mail | 27. května 2014 v 20:07 | Reagovat

Kdo chce něco konkrétního řešit, ať nám písne na mail. Sem samozřejmě pište svoje zkušenosti a návrhy taky.
Zdraví KPP

203 pb.consulting@mail.com | E-mail | 17. června 2014 v 11:08 | Reagovat

Zdravím všechny ... jen se podělím o vlastní zkušenost . Níže zasílám kopie konverzací mezi mnou a EZO TV . Zprávy jsem přeposílal též v kopii do TV Barrandov která pořady EZO TV přenášela.
----------------------------------------
Odesílatel: Baier Petr [pb.consulting@mail.com]
Odesláno: 18. července 2013 15:09
Komu: dotazy
Kopie: infocz@eso.tv
Předmět:

Vážení ,
   dnes dopoledne jsem se poprvé a taky NAPOSLEDY zúčastnil té vaší směšné soutěže na ezo tv vysílané na TV Barrandov mezi devátou až desátou hodinou dopolední. Když jsem zavolal na placenou linku s tím úmyslem že uvedu to správné slovo hledané v tajence , poslouchal jsem jen akorát nesmyslné nahrané plky a to téměř 3 minuty . Ta sympatická slečna uvádějící pořad láká na krásnou dovolenou na kterou mohu jet když zavolám a vyhrajua já akorát přišel o 210 Kč za které jsem mohl pozvat své děti do ZOO.
O to mi ani tak nejde jen mne mrzí jakým nečestným způsobem vaše společnosti vydělávají či se na tomto výdělku podílejí jako třeba TV Barrandov. Je to posměch nám divákům TV Barrandov
Styděl bych se jakkoliv se podílet na tvorbě a vedení takových pořadů a vůbec i pracovat v TV Barrandov a EZO TV které využívají těchto úctu ubírajících metod jenom aby byl zaplněn vysílací čas a nakrmit doma hladové krky.
VÁŠ POSTOJ k nám divákům JE ABSOLUTNĚ NEPROFESIONÁLNÍ.
Dokázali jste že vám nejde o samotného diváka ale o jeho pracně vydřené peníze.   Díky tomu již nemám důvod se dívat na vaši stanici TV Barrandov.

Zamyslete se nad sebou !

Baier Petr
Ústí nad Labem

-------------------------------------
Dobrý den,
Vaše stížnost byla neprodleně předána společnosti, která výrobu pořadu a telefonické spojení zajišťuje a divácké stížnosti vyřizuje, řádné vyřízení Vaší stížnosti však vedeme v patrnosti a na vyřízení stížnosti dohlížíme.
Děkujeme za pochopení a přejeme hezký den

Všechny dopisy, které do TV Barrandov přijdou, jsou zařazeny do slosování o ceny v rámci soutěže magazínu Týden na Barrandově!

S pozdravem

Pavlína Němečková
dopisové oddělení

Barrandov Televizní Studio a.s.  / Kříženeckého náměstí 322 / 152 00  Praha 5 / Česká republika

e-mail:  nemeckova@barrandov.tv /web: http://www.barrandov.tv
-----------------------------------

    ----- Original Message -----

    From: infocz@calltv.com

    Sent: 07/22/13 10:56 AM

    To: pb.consulting@mail.com

    Subject: [rt #119803] Baier

    Vážený pane,

    velice nás těší Váš zájem o náš pořad. Chtěli bychom vyšetřit Vaší reklamaci a
    vyhovět Vám, potřebujeme k tomu však Vaše telefonní číslo, ze kterého jste k
    nám volal do pořadu.

    Předem děkuji za odpověď,

    s pozdravem:
    ¨

    Cz koordinátor Team
----------------------------------

Vážený pane koordinátore ,

    zprávu , kterou jsem Vám zasílal , byla jen moje reakce na špatnou zkušenost s využitím služby Ezo TV vysílané na TV Barrandov , ale v žádném případě se nejednalo o reklamaci . Nemám zájem tento případ řešit jako reklamaci a spokojit se s tím že mi maximálně vrátíte část provolaných peněz. Raději se o zkušenost podělím večejně .

Nejvíce mne ale mrzí to , že tento "obchod s lidkou blbostí" podporuje i TV Barrandov tím že EZO TV přenáší prostřednictvím své stanice.

O špatných zkušenostech lidí s Calltv a Ezo TV vypovýdají i odkazy na internetu:

http://proti-podvodu.blog.cz/1301/sexy-sance-music-game-podvod

http://calltv-podvod.webnode.cz/news/odpoledni-ezo-tv-13-6-2013-active-tv-/

http://calltv-podvod.webnode.cz/news/odpoledni-ezo-tv-17-7-2013/

http://www.emimino.cz/diskuse/ezo-tv-77911/strankovani/4/

...  a mnoho dalších po zadání 4 slov (calltv ezotv zkušenosti podvod) na google.com.

Petr Baier

Ústí nad Labem

204 Čeněk | E-mail | 17. června 2014 v 21:53 | Reagovat

[2]:Pokud bude podaná žaloba ,tak se připojím.O2 tento podvod vědomě podporovala. Měl jsem s nimi dost ostrý rozhovor . Problém mi nakonec způsobilo O2 , protože zaplatili částku dřív než museli a teď by to vymáhali ode mne . Já bych jim tu částku nezaplatil . Když jsem se zeptal proč platí dřív , než dostanou platbu ode mne , nebyli schopni odpovědět.

205 Luboš | E-mail | 18. června 2014 v 17:20 | Reagovat

Zravím a chci se také připojit k podání žaloby DNE 10.5.2014    jsem čekal na uvedeném čísle 67 minut a nic !!! cena -- 6030 Kč ,- telefoní výpis mám a potvrzení o odeslání platby na jejich učet taky !!!    P.S. ještě před týdnem než se mi tohle stalo jsem byl připojen po 7 minutách a vyhrál jsem 1000,-původně jsem si myslel že třeba do měsíce to pošlou , tak jsem zavolal za ten tyden znova a takhle to dopadlo stejně mi nic neposlaly !!! ŽLODĚJI

206 KPP | 24. června 2014 v 16:27 | Reagovat

Dobrý den. Asi jste si nepřečetli tento blog celý ("Finální sdělení") - z čehož plyne, že hromadná žaloba se pro nedostatek (nezájem) žalobců nekoná.. To původní trestní oznámení skončilo trestněprávním zažalováním předmětné (podvodné-nečinné) pražské státní zástupkyně.. Dál věc řešíme s každým individuálně - proto nám napište na mail. Zdraví KPP

207 Kamil Sýkora | E-mail | 25. června 2014 v 15:39 | Reagovat

"Ostuda je, že se za svá práva, PROTI PODVODU a za domožení se spravedlivého vyřízení věci nedovede postavit."

Moderní člověk je nesamostatný nedospělý, nesoustředěný, patologický závislý a absolutně pasivní. ALBERT SCHWEITZER

Kamil Sýkora

208 Smithg24 | E-mail | Web | 6. července 2014 v 13:05 | Reagovat

I am really enjoying the themedesign of your blog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A handful of my blog readers have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any advice to help fix this issue? ffcgdfaedadcbbfe

209 mimoreal | E-mail | 20. července 2014 v 1:04 | Reagovat

Úplně to samé  dělá Prima COOL v "za kačku svlíkačku". Nechápu proč jste zlikvidovali jednu podvodnost a druhou necháte... asi si to někdo přál...

210 KPP | 15. září 2014 v 15:39 | Reagovat

My reagujeme jenom na to, když nám podvedená osoba napíše - té pak pomůžeme. Ve věci COOLu se nám nikdo neozval - tudíž kde není žalobce, není ani soudce..
Pomůžeme každému v jakémkoliv podvodu - padni komu padni...
KPP SL-5S

211 Hanka | E-mail | 27. února 2015 v 0:45 | Reagovat

Ahoj, chci se zeptat, jak jste dopadli s tím trestním oznámením. Díky moc, Hanka

212 KPP | 13. července 2015 v 14:02 | Reagovat

Věc se neposunula "díky" nezájmu-nepodpoře veřejnosti - viz naše konečné "Finální sdělení" zde na blogu.. Pokud chce někdo něco řešit individuálně, pak napište na mail : proti-podvodu@seznam.cz ; příp.zavolejte 722 177 107

213 černý | E-mail | 16. prosince 2015 v 11:55 | Reagovat

koupili jsem manželce dům dle inzercereslitní kanceláře hvb real estate s.r.o. všechno bylo podvod stav nemovitost neodpovídal podmáčené sklepy zatajené skryté vady, dosud dům nepředán, ani revize,policie vše odkládá ve spolepráci se státním zastupitelstvím, peníze na občanský spor nemáme jsme důchodci,orgány činné v trestním řízení crání podvodníka pana kadlece bytem praha 6

214 Oldriska Piclova | E-mail | 26. dubna 2016 v 8:54 | Reagovat

Podvodníci tahaji z lidí penize

215 cialis_sale | E-mail | Web | 6. srpna 2016 v 7:57 | Reagovat

Outstanding post, you have pointed out some fantastic points, I as well think this is a very great website.

216 BUSTER | Web | 7. září 2016 v 13:52 | Reagovat

pujcka penez ihned :-?

217 BenyY | E-mail | 16. ledna 2017 v 22:24 | Reagovat

I found this page on 16th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it's not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Simply search for:  pandatsor's tools

218 Larrygem | E-mail | Web | 21. března 2017 v 20:08 | Reagovat

It can be daunting trying to figure out what you need to do once you have been diagnosed with sleep apnea. There are so many new things to learn, and you may feel a bit overwhelmed. Reading this article can provide you with some simple steps to take to make the transition much easier.

One way to improve your sleep apnea is to shed excess weight that you are carrying. Being overweight or obese places pressure on your neck, which can compress your windpipe as you sleep. Losing just 25 pounds can make a difference in your symptoms, and losing enough weight can eliminate the disorder altogether.

Try your best to lay off tobacco and nicotine products. Cigarette smoke can irritate your upper airway causing it to swell up, subsequently hindering your ability to breath during the night. Quitting smoking could therefore, significantly improve your sleep apnea symptoms and will also improve your body's overall health and your feelings of well-being.

Improve your sleep apnea by slimming down a bit. Recent research showed dramatic improvements in overweight men who shed 25 pounds over a period of one year to reduce sleep apnea symptoms. In some cases, the weight loss resulted in a cure of sleep apnea where no further treatment of the condition was necessary.

Getting a CPAP machine is probably the best option for your sleep apnea. These machines will keep your airways open and help you breathe. You should talk to your doctor about CPAP machines and figure out which model would be the most adapted. This machine should work if you use it properly.

Keep your bedroom in prime shape for sleeping. Insomnia and sleep apnea are often connected. This makes keeping an environment in which you sleep at the right temperature, lightness level and sound level important for helping you get a good night of rest. The right environment also means leaving your stresses outside the bedroom to ensure you are relaxed enough to fall asleep.

Remember to keep your medical ID upon your person if you make use of a CPAP for your sleep apnea. If you are in need of medical attention, it is important that the people helping you realize you have sleep apnea and use CPAP therapy. With your ID you can inform medical personnel about your sleep apnea and your CPAP device.

The most important aspect of dealing with sleep apnea is understanding exactly what it is. Unlike simple snoring, it is when a sleeper stop's breathing for a short period of time while he is sleeping. If your sleep partner tells you that sometimes you stop breathing, there is a good chance you have apnea.

People who use alcohol, sedatives, and sleeping pills are far more likely to suffer from sleep apnea. This is because these drugs will relax the throat and cause their breathing to be impaired. Using these drugs before bedtime is more likely to cause sleep apnea than using these drugs during the day.

Make no mistake, sleep apnea is one of the most disruptive conditions a person can have, largely due to its ability to rob sufferers of the sound sleep they need to stay healthy. The best way to effectively deal with the condition is to understand it completely. Keep the information in this article handy in order to stay on top of this dangerous condition and reclaim peace of mind.

<a href=https://www.viagrasansordonnancefr.com/>viagrasansordonnancefr.com</a>

219 JamesZoolf | E-mail | Web | 23. dubna 2017 v 2:01 | Reagovat

Sleep apnea is a common sleep disorder than can affect as many as five percent as adults, but often goes unrecognized. If you suffer from this condition, you will stop breathing for up to a minute while you sleep. This can cause snoring, fatigue, and other problems. Fortunately, there are effective treatments to help you find relief.

For people who are using a CPAP machine, you need to take notes to give to your doctor. If you experience any symptoms, like snoring, that were eliminated when you started using the CPAP machine and they come back, you need to let your doctor know. Only your doctor can properly assess any problems.

If you have just been diagnosed with sleep apnea and prescribed a CPAP, join a CPAP support group. It can be quite difficult to get used to sleeping with a mask on your face every night. Sitting in a room full of other people going through the same thing can be very empowering. You can learn from others who have had the same issues you are having and made adjustments to make it work.

Do not take sleeping pills if you suffer from sleep apnea. These pills are not recommended if you suffer from this condition because they relax the muscles of your throat. Skipping them can actually help you get a better night of sleep because your apnea symptoms are not aggravated.

Getting a CPAP machine is probably the best option for your sleep apnea. These machines will keep your airways open and help you breathe. You should talk to your doctor about CPAP machines and figure out which model would be the most adapted. This machine should work if you use it properly.

Keep your bedroom in prime shape for sleeping. Insomnia and sleep apnea are often connected. This makes keeping an environment in which you sleep at the right temperature, lightness level and sound level important for helping you get a good night of rest. The right environment also means leaving your stresses outside the bedroom to ensure you are relaxed enough to fall asleep.

Do not let sleep apnea ruin your relationship. If your partner has difficulties sleeping next to you because of your snoring or other symptoms linked to sleep apnea, communicate about the problem. be understanding and consider sleeping apart or getting a CPAP machine to reduce your snoring and other symptoms.

If you have difficulties sleeping because of your sleep apnea, you should avoid driving or operating dangerous machines. If you do not get a good night of sleep, take public transportation instead of driving to prevent accidents and do not take a job in a factory or on a construction site.

If simple changes in your lifestyle, such as regular sleep hours and losing weight, have not eliminated your sleep apnea episodes, it is time to consult with a sleep specialist. The specific causes of your sleep apnea can be evaluated, and an individual treatment plan can be designed for you.

Learning more about sleep apnea is important because knowledge can help put your mind at ease. Take the information you have learned in this article and talk to your doctor about it. He or she can then better help you more easily when you know more about this disorder yourself.

<a href=https://www.viagrasansordonnancefr.com/>viagrasansordonnancefr.com</a>

220 Larryuncok | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 21:28 | Reagovat

join the new social <a href=http://onlinecasinos-x.com>online casino</a> guide

221 Clyzeelare | E-mail | 1. května 2017 v 4:55 | Reagovat

masturbatrix cialis
http://cialiswithoutdoctor.org - cialis without a doctor prescription
  viagra 20mg side effects you cannot edit your posts in this forum
<a href="http://cialiswithoutdoctor.org">cialis without a doctor's prescription
</a> - viagra side effects last active
viagra for women side effects find all posts by

222 RoberMaps | E-mail | Web | 9. května 2017 v 16:14 | Reagovat

Pyridium With Free Shipping Buy Canadian Meds Online Dove Comprare Cialis Online Sicuro Purchase Sildenafil Citrate Amoxicillin Clavulanate Potassium Clobetasol 30g Best Website  <a href=http://byuvaigranonile.com>viagra</a> Zithromax Dose In Children Kamagra Inde Levitra Generico Torino Benzac In The Usa

223 JazesTaubY | E-mail | 25. května 2017 v 8:09 | Reagovat

buy cialis online total members
http://viagra-withoutadoctors.com - viagra no prescription
  powered by drupal cialis
<a href="http://viagra-withoutadoctors.com">viagra without a doctor prescription
</a> - being cialis
cialis soft tab

224 Jazesbip | E-mail | 30. června 2017 v 22:41 | Reagovat

online viagra pharmacy
http://viagra.withoutdoctorprescriptions.com - viagra without a doctor prescription
  review viagra
<a href="http://viagra.withoutdoctorprescriptions.com">viagra without a doctor prescription
</a> - generic viagra online
how to overcome ed

225 DarrellVop | E-mail | 12. října 2017 v 6:44 | Reagovat

test soft

226 KevinGaile | E-mail | 12. října 2017 v 10:46 | Reagovat

Luapeayxd
Хочу http://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/ - купить кошельки из ската женские интернет магазин, Цена <a href=http://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>кошельки женские</a> прада

227 JamesImmum | E-mail | 13. října 2017 v 13:38 | Reagovat

Bdsbxvhrd
Хочу купить в интернет магазине <a href=http://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>кошельки копии женские</a> опт, Хочу купить новая коллекция <a href=http://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>кошельков женских</a>

228 RosarioPen | E-mail | 20. října 2017 v 7:26 | Reagovat

Gwtwyyoyy
Где я могу купить <a href=https://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>кошельки женские</a> дживанши
, Как купить <a href=https://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>кошельки женские</a> karra

229 TimothySlamn | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 8:52 | Reagovat

Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: http://pagebin.com/6pd3u2CO

ways to get money in india, 1 make money online 7 make money online, make money writing online 2017, build a website to make money online, how to make quick money in england, online casino max bet roulette, can you make money selling ebooks on ebay, win cash online casino games
, how to earn money through internet jobs, how to make money online for a girl, make money online paypal 2016, move paypal money to debit card, credit card transfer bad credit rating, how to make money easily as a 14 year old, how to make money online writing poetry, amaya casino slots games online, most realistic way to make money online, how to make your rap vocals sound professional, best credit card balance transfer offers 2016
, transfer money from credit card to paypal account, how to get money online games, casino online gaming systems, ways to make money with real estate license, online casino $5 deposit, paypal transfer neteller, make money online through website monetization, play online casino games for money

230 GerazdKence | E-mail | Pátek v 17:27 | Reagovat

cialis pills india go to page...
http://walmartcialis.shop - generic cialis at walmart
  best ed solution
<a href="http://walmartcialis.shop">cialis over the counter at walmart
</a> - lilly cialis
cialis and insomnia

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama