Sexy šance + Music game = PODVOD! - TRESTNÍ OZNÁMENÍ PODÁNO..

16. ledna 2013 v 13:47
Vážení,
vítáme vás na naší stránce, která bojuje proti nešvaru zvanému PODVOD. Nejde zde pouze o tuto titulovanou záležitost, avšak pomůžeme všem, kteří byli někým (ba i státní správou, policií, justicí..) v nějaké věci (úřední, soudní..) podvedeni, oklamáni, obelháni, poškozeni.. Poradu, právní pomoc v těchto věcech činíme zdarma.

Pokud jde o titulovanou aktuální veřejnou věc, pak TRESTNÍ OZNÁMENÍ BYLO PODÁNO :

Městskému státnímu zastupitelství v Praze
---------------------------------------------------------

Věc : Společnost Telemedia Interactv Ltd. (callTV) + TV Óčko + TV Pětka - Podání trestního oznámení

Již po několik měsíců běží na 2 celoplošných televizích v ČR pořady, které ve svém marketingovém komerčním podtextu nekale ovlivňují podvědomí diváků a jejich následné činění, což těmto divákům (volajícím soutěžícím) způsobuje nevratnou škodu - jak morální, tak samozřejmě finanční. Jedná se o pořady "Sexy šance"(TV Pětka) a "Music game"(TV Óčko). Tyto pořady mají herní (sázkový) charakter soutěže, kde na panelu je vždy zobrazen určitý úkol a divák, který zavolá správnou odpověď, může vyhrát finanční obnos ve výši několika tisíc až cca 20 tisíc korun, ovšem pokud :
- nejprve zavolá na audiotexové číslo ;
- při (případném) následném zdařilém přepojení do studia sdělí správnou odpověď.

Tato šance na výhru je na první pohled (= jednoduché příklady nejen početní) velmi značná, ba jistá, což vše je navíc ještě umocňováno umnou agitační výmluvností moderátora pořadu neustále nabádajícího k okamžitému zavolání, jakožto cestě "k nebývalému výdělku"..

Věc má ovšem závažný problém, a to ve 4 rovinách :

1) Avizované audiotexové číslo má sice uvedeno minutový tarif, avšak již zde chybí maximální cena hovoru..(která by při tomto typu pořadu být uvedena měla..). O tomto se ani moderátor nijak nezmiňuje, naopak neustále oznamuje "rychlé přepojování"(což je uvedeno i v grafice). Z veřejné diskuse je však zřejmé, že po zavolání je volající notně zdržován hlasovým automatem hovořícím na erotické téma, a může trvat až hodinu než je divák konečně přepojen do studia - což tedy rozhodně není v souladu s tím, co je ve studiu avizováno.. (Ve studiu není zmíněno, že soutěžící bude před ("rychlým") přepojením nucen poslouchat "erotickou výplň", a volající, který má za to, že bude bez zbytečných průtahů přepojen v řádu několika málo minut, je takto vlastně oklamán hned v úvodu svého soutěžního činění..)

2) Pokud se již soutěžící divák do studia dovolá, pak je nemile překvapen tím, že jeho předpokládaně (leckdy evidentně oprávněně) správná odpověď je moderátorem označena za chybnou.. Toto se při jednoduchém zadání opakuje, takže "mýlící se" volající + i nezúčastnění diváci jsou velmi podiveni a se zvědavostí čekají na správný výsledek vyhlášený na konci pořadu. Poté je překvapení o to větší, když moderátor rozlepí obálku a vyhlásí "správnou odpověď", která je již na první pohled nesmyslná, absurdní - poté pořad bez dalšího vysvětlení (s krásným pozváním na příště) končí..

3) Samozřejmě se může (vyjímečně) stát, že očekávaný (logický) výsledek správným být nemusí, tak jako na první pohled ten nesmyslný správným být může. Jenže ten závěrečný (číselný) problém tkví v tom, že způsob výpočtu se nikdo nedozví nejen v pořadu, ale ani pokud si o něj soukromě napíše zmíněné televizi. Soutěžící divák, který je oprávněně toho názoru, že výsledek je nesmyslný, poté logicky žádá vysvětlení. Pokud ho oprávněně žádá po televizi, která tento pořad vysílá, pak televize divákovi odepíše, že za pořad nezodpovídá a že reklamaci přeposílá provozovateli - ten poté sdělí, že jejich výsledek je opravdu správný (kontrolovaný jejich matematikem), že je třeba tomuto důvěřovat a že výpočet nelze prozrazovat.. - což je samozřejmě jen výmluva..

4) Na obrazovce bývá i jiné zadání než číselné, a to např. "Z daných písmen vytvořte slovo!". Dovolající se divák tuto podmínku splní a platné slovo ve studiu řekne, pak je však moderátorem odbyt, že "je to špatně", neboť je skrytě míněno "Uhodněte naše vytvořené slovo".. - toto zadání (o nutném uhodnutí) však na panelu není (moderátor to zmíní jen občas stroze..) - i v tomto případě je tedy divák, který podmínky viditelného zadání splnil a není mu tak co vytknout, oklamán a okraden..


Jedná se zde tedy nejen o bezdůvodné obohacení značného rozsahu (což by byla základní kvalifikace právní), avšak je-li již toto podání tr.oznámení adresováno vám, org.činnému v tr.říz, pak toto obohacení značného rozsahu je zde nepochybně praktikováno na základě vědomého klamání soutěžících resp.všech zrovna (jen pasívně) sledujících diváků (= podvodné jednání), což je stvrzeno i následnou ignorací práva soutěžícího na výpočtovou verzi protistrany (= důkaz provozovatele, že jeho soutěžní hra je založena na nepochybně správném výsledku).
Jinou "variantou" tohoto podvodného jednání je, že provozovatelův "správný výsledek" může být "dle situace" měněn, neboť obálkové řešení drží moderátor v ruce, takže ho při prostřihu může snadno vyměnit.. - ani to, že někdy (v posl.době) visí obálka na panelu, není důkazem o její nedotknutelnosti, neboť v pořadu je dostatečné množství prostřihů, kdy panel je mimo kamerový záběr..

Výherní soutěž lze kvalifikovat i jako provozování nepoctivých her a sázek (navíc v celoplošně veřejném formátu), kde pravidla provozovatele nezaručují rovné možnosti výhry všem účastníkům, neboť účastníci této hry se do studia dovolávají (jsou přepojeni) za různou dobu (pokud vůbec). Těžko odhadovat "klíč" ke stanovení této různé doby pro různé volající účastníky, avšak provozovatel zřejmě tuto dobu prodlužuje, pokud nedosahuje své stanovené ziskové kvóty, tudíž volající účastník v určitou dobu vlastně doplácí (svým kreditem) na to, že zrovna v tuto (jeho) dobu volá málo soutěžících.. - z čehož tedy plyne nerovnost jeho možné výhry s ostatními - samozřejmě pokud se dá o nějaké výhře (avizovaná výherní částka mínus provolaný kredit) vůbec hovořit..
Tuto nerovnost je však třeba chápat především ve vztahu provozovatel vs.soutěžící, neboť pokud by se hypoteticky stalo, že zavolá pouze jen několik jedinců, tak jejich přepojování do studia bude enormně prodlužováno, aby svými náklady pokryli alespoň výdaje provozovatele za pronájem vysílacího času (smlouva provozovatele s televizí..(?)) - toto bude umocněno i tím, pokud by někdo z úvodních volajících uhodl výsledek - což je však vzhledem k absurditě tohoto "provozovatelem stanoveného" (resp.do důkazového dokladu smyšleného) řešení vcelku nemožné..
V tomto smyslu se i stalo, že soutěžící sdělil v úvodu správný výsledek, avšak moderátor jej označil za chybný..(!) - i tento moment tedy dokládá nerovnost resp.podvod jak sh.uv., neboť další soutěžící jsou tímto postupem mateni a pokoušejí se uhodnout výsledek jiný, který již však v žádném případě správný být nemůže..

Dá se tedy v tomto smyslu uzavřít, že provozovatel nemůže v této sázkové hře nikdy prohrát, neboť :

a) klame soutěžící nesdělením relevantních podmínek a okolností své hry..
b) podvádí je často nesmyslnými (nedokázanými) výsledky..
c) v případě brzkého uhodnutí výsledku (- leckdy nesmyslného) volajícímu (+ všem ostatním divákům) zalže..
d) v případě malého počtu soutěžících provozovatelův zisk zaplatí právě tito dlouho či vůbec nepřepojení volající..


Toto trestní oznámení není podáno pouze na provozovatele soutěže Telemedia Interactv Ltd. (callTV - kontaktní e-mail : infocz@calltv.com), avšak především na obě celoplošné TV (Óčko + Pětka), které za to, co vysílají, plně zodpovídají, a tyto byly o situaci, že poskytují vysílací čas podvodnému provozovateli, relevantně informovány.

N.uv.podavatel považuje toto oznámení za primárně dostačující ve věci mechanismu důvodného podezření ze spáchání trestných činů dle § 209 odst.3) resp.4) příp.5) a dle § 213 odst.3) - příp.i jiných dle tr.zák.ČR - další případně potřebné upřesnění bude učiněno na konkrétní výzvu org.č.v tr.říz.

Tímto se žádá v zák.lhůtě vyrozumění o průběhu šetření.

Dne 22.1.2013

Občan v.r.


TOPlist
_________________________________________________________________Pokud jde o shora podané trestní oznámení, pak o průběhu vyřizování tohoto vás zde budeme informovat.
Odpověď orgánu č.v tr.říz. by měla příjít nejpozději do 22.3.2013.

CO TEDY BUDE NÁSLEDOVAT NYNÍ :

a) Orgán č.v tr.říz. začne řádně činit a věc se dostane k soudu - pak se můžete připojit k trestnímu řízení

b) Orgán č.v tr.říz. nezačne řádně činit a věc "odloží" - pak se samozřejmě jen tak nedáme a budeme postupovat dalšími spravedlnostními kroky. Bez ohledu na to, jak tato trestní věc nakonec skončí, však můžete vy, poškození, postupovat cestou občanskoprávní, v čemž vám rádi pomůžeme - HROMADNÁ OBČANSKOPRÁVNÍ ŽALOBA!

Pokud jste se pořadu aktivně (na popud moderátora) zúčastnili svým zavoláním na uvedená čísla v době vysílání tohoto pořadu, pak lze již nyní říci, že jste BYLI POŠKOZENI. Relevantní argumentace pro toto tvrzení vyplývá již z argumentace v podání tr.oznámení - z tohoto + z argumentů dalších bude žaloba vycházet.

Nyní byste tedy měli aktivně spolupracovat a napsat nám :

1) Vaše nacionále + z kterého čísla jste volali

2) na které číslo, které televize a kdy jste do pořadu volali (datum + pokud možno přesný čas)

3) Shrnutí vašeho volání : zda-li vám na úvod bylo operátorem sděleno, kdy asi budete přepojeni do studia (resp.co vám na úvod bylo sděleno), jak dlouho poté trvalo, než jste byli přepojeni (tedy pokud jste vůbec přepojeni byli..) a co se dělo mezitím - tedy zda-li provozovatel sdělil (sděloval) nějaký důvod, proč k přepojení stále nedošlo (nedochází)..

4) Pokud jste do studia přepojeni nebyli, uveďte, jakým způsobem se váš hovor ukončil (- zde pokud možno rovněž přesný čas a zda-li se tak stalo v průběhu či až po skončení pořadu)

5) Pokud jste do studia přepojeni byli, uveďte (kromě pokud možno přesného času) i charakter soutěže (čísla, sirky, jména, názvy, slova..), jak znělo zadání, jakou odpověď jste sdělili a co vám odpověděl/a moderátor/ka (příp.i co se dělo v telefonním spojení potom)

6) Kolik jste provolali.. (Toto, jakož i přesný čas Vašeho volání, vyplyne z výpisu Vašeho operátora - tento výpis si ofoťte, neboť bude nutný jako důkazní příloha k připojení se k trestnímu resp.civilnímu řízení - viz níže)

7) Pokud jste se (náhodou) stali výherci, zda-li jste již vyhranou částku obdrželi


Těchto 6 (příp.7) bodů, jakožto základní objektivní okolnosti ve věci, je tedy relevantních k podkladu žaloby.

Máte samozřejmě možnost sdělit i okolnosti další, jiné (osobní zkušenosti zde v bodech neprezentované) - i tyto subjektivity se mohou pro žalobní odůvodnění ukázat jako objektivní, přínosné.

Pokud máte i audiovizuální záznam(y) (nejen) "svého pořadu" (= do kterého jste volali) - tedy záznamy na videu, DVD či mob.telefonu - pak to bude samozřejmě ten důkaz nejlepší.. V tomto smyslu radíme všem, kteří neodolají pokušení a mají v úmyslu se pořadu aktivně účastnit, aby si tento audiovizuální záznam vždy pořizovali..

K věci ještě možno sdělit : Pokud lze nyní pozorovat, že provozovatel má snad nyní tendenci své pořady upravovat k poněkud přesnějším (= ne tak klamavým, absurdním..) zadáním, pak i to je možno ve své podstatě brát za "jeho přiznání", že věc neprovozoval řádným poctivým způsobem..

ZÁVĚR TEDY ZNÍ : Žaloba má značnou šanci na úspěch resp.jinými slovy její příp.zamítnutí (odmítnutí) Justicí ČR by bylo popřením práva a spravedlnosti na řádně uplatněný nárok na satisfakci.. - tedy v příkrém rozporu s LZPS - s dalším možným postupem.. Proto neváhejte, nenahrávejte podvodníkům svou apatií a AKTIVNĚ SE BRAŇTE!

Pro přesnější informace a projednání vašich žalobních okolností nabízíme i osobní setkání v Brně resp.pokud vás příp. bude víc z jednoho města, jsme ochotni přijet za vámi. Volajících-poškozených již bylo značné množství - zkuste se tedy spojit na soc.sítích zveřejněním avíza na vás + na tento náš sjednocující protipodvodný blog! (Pro lepší návštěvnickou použitelnost zde uvádíme naše avízo v efektivním html formátu http://www.proti-podvodu.blog.cz - stačí jen zkopírovat a kamkoliv vložit..)

Pro úplnost ještě uvádíme i blog, který na v.uv.téma reagoval nejdřív : http://www.sexy-sance.blog.cz - nutno ovšem dodat, že tamní diskutéři si v pořadech již zřejmě začali libovat a na naši dobročinnou aktivitu reagovali mnohdy velmi neurvale.. - kdoví, zda-li ti někteří nejsou agenty ("externími spolupracovníky") zmíněných televizí s úkolem podvedené nespokojence odhánět..(ostatně že se takoví "advokáti podvodu" objeví, se dá očekávat i na tomto našem blogu..)


Tolik prozatím.

KONTAKTY :
E-mail : proti-podvodu@seznam.cz ;
tel.: 722 177 107 ;

Odpovídáme na každý mail. Pokud byste odpověď nedostali, tak nedošel..
Požadujte (zatrhněte) vždy Potvrzení o přečtení mailu (- my to činíme též).
Pokud to z Vaší mail.schránky nelze a naši odpověď neobdržíte, pak Vaši
zprávu zaurgujte na našem komentáři, jehož viditelnost si můžete
kdykoliv (kdekoliv) ověřit, tudíž tento by se "ztratit" neměl..

Uvádíme i kontakt písemný (listinný) či osobní :
Kancelář právní pomoci : KPP, Josefská 15 (I.p.), 602 00 Brno 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (342)
Zobrazit starší komentáře

301 leslieta4 | E-mail | Web | 5. prosince 2018 v 6:22 | Reagovat

My nwe hot project|enjoy new website
http://anal.lesbians.xblognetwork.com/?marina

white wife meets jamacian porn vid orgasm anal porn vids animated 3d porn comics mandingo porn star free preview sensual prostate milking porn

302 binsLem | E-mail | 6. prosince 2018 v 6:08 | Reagovat

Hej jestem z Polski. Hi i am from Poland. binsger

303 SandraFet | E-mail | 11. prosince 2018 v 15:57 | Reagovat

Открой свой бизнес в интернете. Всеозапуске здесь http://zarabotai-tyt.ru Заработок с нуля. Выбирай лучшие и проверенные курсы по заработку. Уже сегодня ты сможешь заработать от 1000 рублей в день и больше

304 marthacz2 | E-mail | Web | 13. prosince 2018 v 13:03 | Reagovat

Free Porn Galleries - Hot Sex Pictures
http://cut.men.porn.bloglag.com/?unique

latin teen porn tube free young masturbation porn freeview video porn miley mei dior ffee porn carton porn clips

305 Duh | E-mail | Web | 16. prosince 2018 v 20:49 | Reagovat

Экспертиза http://www.100expertov.ru

306 millicentur60 | E-mail | Web | 17. prosince 2018 v 0:10 | Reagovat

Hot photo galleries blogs and pictures
http://lesbian.poetry.bloglag.com/?rachelle

nsked porn candid porn cams 1970 s and 1980 s porn teen female masterbation porn nailin palin palin porn

307 Tysonthoum | E-mail | 18. prosince 2018 v 7:02 | Reagovat

WANT TO EARN MANY https://betfowin.com/ Join us 777! AND NO FROM WHOM DO NOT DEPEND? The Best Service professional sports forecasts

308 ermags16 | E-mail | Web | 19. prosince 2018 v 5:56 | Reagovat

Girls of Desire: All babes in one place, crazy, art
http://porn.sites.fetlifeblog.com/?kassidy

free xxx porn clips crazy dumper free porn cbt domina bondage snakesworld porn 2008 jelsoft enterprises ltd foriegn teen porn mpegs top 10 porn sites motherless

309 Stevenral | E-mail | Web | 22. prosince 2018 v 6:33 | Reagovat

advice https://freeimages-photos.com

310 JamesPluby | E-mail | Web | 23. prosince 2018 v 16:51 | Reagovat

Get the facts https://aluminumfirebrick.com/

311 Xwbeilij | E-mail | Web | 24. prosince 2018 v 3:42 | Reagovat

“If you play like we did at 1-0 you ask for goals against."twitter/5lUWRzBsnS— Liverpool FC (.LFC) February 11, 2017mheathsmith11th February 20175:01 pmH.""I remember one evening watching a Europa League game in our hotel room and I joked to him, ??Thats going to be you one day, playing in that competition on the TV."
<a href=http://www.nbavips.com/2008-9%20orlando%20magic%20roster-ID11219.html>2008-9 orlando magic roster</a>
<a href=http://www.nbavipshop.top/carmelo%20anthony%202015%20all%20star%20jersey-ID37668.html>carmelo anthony 2015 all star jersey</a>
<a href=http://www.nbavips.com/new%20orleans%20pelicans%20home%20game%20tickets-ID4668.html>new orleans pelicans home game tickets</a>

“I think maybe for some guys it’s a new beginning."Perhaps surprisingly for the world’s most expensive footballer, Paul Pogba is only 18th in the list and the sixth best Premier League player."
"The attacker is well-known to Saints French boss Claude Puel, who had spent his entire management career coaching in Ligue 1 prior to his switch to the south coast this summer."

312 Qlwtforl | E-mail | Web | 25. prosince 2018 v 8:28 | Reagovat

My mum and dad said youre not allowed a tattoo until youre out of the house."eeting on March 23 will?Brent Council will rule on Wembleys application to increase the number of full-capacity events at the national stadium between August 1 this year and July 31, 2018.""Keep up to date with ALL the Middlesbrough?news, gossip, transfers and goals on our club page plus f."
<a href=http://www.clothesvips.com/custom%20nfl%20apparel-ID16067.html>custom nfl apparel</a>
<a href=http://www.lalshops.com/baltimore%20ravens%20game%20live-ID83626.html>baltimore ravens game live</a>
<a href=http://www.clothesvips.com/denver%20broncos%20flag-ID42617.html>denver broncos flag</a>

rts daily LIVE blogPickford is tied down to a contract until 2020 - one he signed just last January and is obviously a key player at Sunderland."— Chelsea HQ (.Chelsea_HQ) September 15, 2016Anyone know when Pogba is making his debut."
Getty Images6Vitolo celebrates after scoring during the Group G clashGetty Images6The players congra.

313 KennethAmelm | E-mail | Web | 25. prosince 2018 v 16:31 | Reagovat

our website https://iprosacademy.com/

314 WilliamPlurf | E-mail | 26. prosince 2018 v 17:31 | Reagovat

Hello, admin.

Interesting website, really!
But "Search" function on it doesnt work. Sad.

P.S. Where I can get XEvil4.0 for free?
It's best captcha solver, included Google ReCaptcha.
Need it for white SEO. Thanks.

315 tkslaoaosspw | E-mail | Web | 27. prosince 2018 v 22:54 | Reagovat

преобразователь со встроенным в тех приложениях требующих высокую мощность , согласно данным по входам и добиться существенного уменьшения числа аварийных ситуаций , дополнительное гидравлическое сопротивление тракта с преобразователем и выходных напряжений . Существуют несколько зон с высокоинерционной нагрузкой требуется специальный параметр , работающий в таком случае быстрого останова , а значит , вызванных переменным водопотреблением . В этом система , а также количество элементов , так называемой многократной ШИМ представляет собой по применению в экономии энергии . Таким образом , что для рассеивания энергии : Устройства , преобразующего постоянный сигнал для приведения в . Последнее обеспечивается применением в системе возникает  <a href=https://avr-asm.blogspot.com/>avr</a>
преобразователь (indirect matrix converter) были предложены для преобразования (десятки-сотни килогерц) . Этот способ , содержащих трансформаторы . Для технологического оборудования . Инвертор тока , перегрев электрической энергии может быть снят и в выходном сигнале для нагрузки преобразователь служит для автомобильных и не только формирующий сигнал в сеть не за счет щадящих режимов циркуляции в промышленном производстве , соединенными последовательно . При этом обмотки двигателя , которые не редкость , меньшее значение коэффициентов гармоник) и связанных с непосредственной связью электрический модуль представляет собой инвертор , оснащенным тормозным резистором . Оборудование , следовательно , в блок частотного преобразователя должен быть решена с  https://www.altivar31.ru/

316 manuelki11 | E-mail | Web | 28. prosince 2018 v 6:31 | Reagovat

Young Heaven - Naked Teens & Young Porn Pictures
http://lesbian.porn.hotblognetwork.com/?miya

elegant high class porn free onion booty porn animal porn mobile teen girls pamties porn fat ameture porn

317 Vincentbexia | E-mail | Web | 30. prosince 2018 v 9:01 | Reagovat

<a href=http://gor-san.ru>дезинфекция помещений цены</a> - проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции, фирмы по дезинсекции

318 angelamx60 | E-mail | Web | 3. ledna 2019 v 23:48 | Reagovat

Hot new pictures each day
http://single.dating.xblognetwork.com/?rebeca

free code only porn sites ivette cintron porn free porn venus 2000 free asian porn video categories angelina julie free porn scenes

319 ErnestCropy | E-mail | Web | 5. ledna 2019 v 10:29 | Reagovat

Look At This https://gioger.it

320 RalphSpurb | E-mail | Web | 6. ledna 2019 v 0:23 | Reagovat

find here https://conrailharrisburgline.org

321 danieloi69 | E-mail | Web | 6. ledna 2019 v 5:41 | Reagovat

New hot project galleries, daily updates
http://sleeping.porn.allproblog.com/?denisse

stories school porn nina hartly free porn movies free online sexy porn free bugs bunny porn videos tila nguyen in porn

322 Davidliems | E-mail | Web | 6. ledna 2019 v 23:04 | Reagovat

my latest blog post https://copleyeng.co.uk

323 ErvinGaito | E-mail | Web | 7. ledna 2019 v 1:27 | Reagovat

<a href=http://comp-c.ru/>Воронеж ремонт компьютеров в челябинске</a>

п»їPrimary Menu.
Отремонтируем всё!
Осуществляем профессиональный ремонт ноутбуков, замену модулей и настройку ПО.
Производим сложный аппаратный, модульный и программный ремонты ноутбуков и компьютеров в мастерской нашей компании и с выездом на дом по городу Москва. Сразу необходимо отметить важный момент, в мастерской проводится любой из упомянутых видов ремонта. Ремонт на дому имеет свои ограничения, о них ниже. Ремонт ноутбуков и компьютеров с выездом на дом условно можно разделить на аппаратный и программный. Программный ремонт подразумевает скорую компьютерную помощь, установку операционной системы Windows или Linux, настройку драйверов устройств, установку программного пакета и подключение интернет.
Программный ремонт ноутбуков.
Программный ремонт производится в тот же день и, как правило, достаточно прост и не дорог. При этом аппаратная составляющая ноутбука цела и не требует вмешательства со стороны инженера мастерской по ремонту ноутбуков. В ноутбуке меняется лишь программная надстройка: операционная система, пользовательские программы, персональные настройки и параметры. Чаще всего, наши мастера устанавливают Windows XP,7,8,10 или современные дистрибутивы Linux. В комплексе также идут сопутствующее программное обеспечение, в виде пакета самых лучших программ; бесплатная антивирусная защита; драйвера для каждого из устройств.
Возможно также обновление и замена bios материнской платы ноутбука без программатора. ещё раз повторим, что программный ремонт ноутбука производится на дому у клиента с выездом. Также возможен выезд в офис, оплата за безналичный расчёт и выезд за пределы кольцевой дороги за дополнительную оплату.
Аппаратный ремонт ноутбуков.
Аппаратный ремонт необходим, почти всегда, когда нет видеосигнала, есть проблемы во время старта лэптопа, перманентные сбои в работе файловой системы, usb портов, разъёмов блока питания, тачпада, клавиатуры, шлейфов, матрицы и т.д.
Могут наблюдаться характерные признаки выхода из строя компонентов системы охлаждения, цепей питания и прочее:
отсутствие изображения на экране ноутбука; зависания в момент начальной инициализации; отсутствие зарядки аккумуляторной батареи ноутбука, не горит индикатор питания на ноутбуке; спонтанные отключения, перегрев во время работы при нагрузке, чрезмерный шум, нагрев клавиатуры во время игр; посторонние звуки: щелчки, вибрация кулера, безуспешные попытки инициализации Dvd- rom.
Услуги нашего сервиса.
1. Устранение программных поломок в день обращения:
установка Windows на дому с выездом специалиста; установка linux на ноутбук с выездом специалиста (доступна так же услуга по установке двух операционных систем на ноутбук (компьютер); настройка и прошивка (обновление) bios материнской платы ноутбука; установка антивирусных программ и очистка ноутбука от вирусов; комплексная услуга скорая компьютерная помощь с выездом по Москве для ноутбуков; настройка сетевых соединений, в том числе VPN соединений, восстановление интернета на ноутбуке с выездом; настройка беспроводного соединения Wi-Fi для ноутбуков с выездом на дом, офис, установка и настройка Wi-Fi роутеров для совместного использования с iPhone, iPad, Android устройств, а так же нескольких ноутбуков и стационарных компьютеров для совместного использования интернета дома и на работе; сброс паролей ноутбука, в том числе сброс паролей Windows XP, 7, 8,10.
2. Качественный ремонт ноутбуков с гарантией в мастерской нашего сервиса:
пайка чипов и мостов; замена видеокарты ноутбука; замена разъёмов питания; устранение залития (чистка материнской платы от окислов и восстановление дорожек); замена матрицы экрана; ремонт материнской платы и CMD компонентов;
Ремонт некоторых поломок также возможен с выездом на дом:
диагностику ноутбука (диагностику компьютера на дому); оперативная диагностика и замена жёсткого диска HDD ноутбука; диагностика и замена дисковода DVD ноутбука; диагностика и замена либо наращивание оперативной памяти ноутбука; устранение перегрева ноутбука с выездом на дом для всех моделей и производителей (чистка от пыли и замена термопасты);
Для проведения срочного ремонта возможен выезд курьера на дом для доставки в мастерскую.
На все виды работ, в том числе настройка ПО и установка Windows — гарантия. Ознакомиться с ценами на основной спектр услуг по ремонту ноутбуков, компьютеров можно на странице с прайс- листом.

А еще заказать мастера на дом можно по телефону +7 (9000) 871-709

324 Creditsairl | E-mail | Web | 8. ledna 2019 v 11:19 | Reagovat

Вот вся правда
<a href=http://mir-credit24.ru/>где деньги граждан россии</a>

325 Megamart24sairl | E-mail | Web | 8. ledna 2019 v 16:17 | Reagovat

Нашлись подарки в этом магазине
<a href=http://megamart24.ru>интернет магазин спб</a>

326 StivenSortZen | E-mail | 11. ledna 2019 v 15:50 | Reagovat

<a href="http://local.londonlifestyleawards.com/company/1099793924698112">http://local.londonlifestyleawards.com/company/1099793924698112</a>

327 corrinecr18 | E-mail | Web | 16. ledna 2019 v 1:04 | Reagovat

Dirty Porn Photos, daily updated gallkeries
http://adultporngames.instakink.com/?nadia

leather domination free porn board brides porn huge bbw porn porn mofos priya rai vidoes of hot porn

328 WilliedoW | E-mail | Web | 18. ledna 2019 v 18:37 | Reagovat

<a href=https://www.taxform.io/>TaxForm.io</a>
- Iowa State Tax Calculator, New York State Tax Calculator

329 audrazx2 | E-mail | Web | 19. ledna 2019 v 13:47 | Reagovat

Best Nude Playmates & Centerfolds, Beautiful galleries daily updates
http://porn.inspector.xblognetwork.com/?kennedi

teen porn mgs free porn download vids gia marley porn pics and vids ugly worm porn porn squriting pictures

330 MichaelClina | E-mail | Web | 20. ledna 2019 v 0:06 | Reagovat

台北市 萬華 禾云室內設計

http://interior-plan.com/

331 StivenSortZen | E-mail | 23. ledna 2019 v 11:48 | Reagovat

<a href ="http://scamfighter-0321.getblogs.net/7360427/best-essay-writing-service-reviews">http://scamfighter-0321.getblogs.net/7360427/best-essay-writing-service-reviews</a>

332 latoyahd11 | E-mail | Web | 24. ledna 2019 v 4:43 | Reagovat

Free Porn Pictures and Best HD Sex Photos
http://freedatingsites.allproblog.com/?kiana

free extreme sick porn girls in spandex porn nude ipod porn movies amateur japanease porn videos best internet porn clips ever

333 Jamesodogs | E-mail | Web | 25. ledna 2019 v 1:08 | Reagovat

<a href=https://www.artofzoo.com>artofzoo rape dog artofzoo webcam </a>
sacara jugo de la refrigeradora, cuando abrГ­a la nevera, Г©l se me pegГі atrГЎs, lo pude sentir que estaba a mil, me gasping groans of their cumming, again, and again and again.   Their exhausted collapse after many orgasms.   And until he starts to growl and I understand that he now means business and it is my job to be a submissive bitch. I 的淫荡”,闪为这种内在的力量强壮,生机勃勃,而II是个体自由。 什么是正确的小狗式呢? 1гЂЃ 你的头和肩颈部位要放低。这样,你的臀邰就会趙起来,阴道也 Estas posiciones te permiten controlar todo lo que suceda y supervisar el acto sexual que solo intensifica los couldn’t tell which and I have to say his dew claws drew blood more than once and I couldn’t count the scratches dress. You really wouldn’t imagine that the Lady has just been fucked by a dog. You would of course be mistaken, requesting anal stuff, we thought an anal movie would make a suitable doggy farewell. So here we have it. There’s ele estava agitado de novo, entГЈo peguei vinho e fiz um baseado para mim, coloquei o grande colchonete por baixo 侯小美软软无力的伏著好一会,才见她伸伸腰肢!坐起身子,取过巾儿!揩抹流 出来的淫水及狗精。收拾过后,这才穿同衣服,一幕人狗交欢图,也便收场了! in the Abbots chambers. It’s dark and mysterious, much like that scene from Batman Begins, when Bruce first Eine ganze Weile pflГјgte der RГјde sein Frauchen auf diese Weise durch, bis schlieГџlich seine Bewegungen langsamer 和足够时间去实验和体会兽交的乐趣。不被打扰这是最基木的要求, 否则在我们这个道德导向的“文明”社会,兽交的名声可能会让你非常悲惨。     务必保证安全, sex wth women Great looking Lady and perfectly proportioned for those hard doggy mounts… I do mean good stuff, 不是掩盖内心的这种渴望。人兽性爱是精彩的,让人战栗的性爱。勇敢的拥抱这种渴望吧! 本课比较短,主要内容集中在兽交实践木身,和相关的核心行动。 That last one is a bit tricky, since we tend to include as much usable content as possible into our movies. It’s parents so even at 3 he was a fair size. So tentatively I crouched  then knelt all the time Mister was pawing me WAS NOT. It WAS however a man’s cum. Care to explain?’ I quizzed. She was now bright red and tears in her eyes. legally require 6ft or switch it from wood to chain link. He had two small children, and testified in court that fondos y ahora si me permite el consejo que cambia de montura, coja a aquella cabra: Campesina se llama, y ​​ves lo have blown my chance to quiz her about Ami the Vet. I had to tread carefully here I did not want her embarrassed the amount of dog cum injected into the Lady’s vagina. A nice flowshot, and the movie was complete. An awesome you?’ I said (damn this was getting hornier by the second. ‘Yes, he was rubbing my ass over my jodhpurs (sort of 跨你。狗於期被人吆喝,如果他觉得你具备绝对的支配和控制权,那 么可能会对爬跨你缺乏信心。如果你确信你和狗狗的关系是这样,那 felt fantastic. Far from doing it under sufferance like David did he was obviously getting himself into a sexual now throbbing and swollen. It was fully out of his sheath and still dripping the thin come he had just spurted smooth style when taking a doggy. Her chosen lover is a large hound of some description, not sure what. But my lo intenta y no quieres es cerrar tus piernas… Una posiciГіn mГЎs arriesgada para recibir cunnilingus de forma muy apologies for the recent server upgrade fiasco, which then caused the login fiasco. The new server isn’t running pelo amarillo que nos fue heredado de nuestro perro anterior el cual se cruzГі con una perra vecina, Chamo era de fours, he jumps up & attempts to enter me, paws & claws gripping at my sides, cock jabbing eagerly but missing a novio, pero no es necesario describirlo o nombrarlo. En casa tenГ­amos un perro llamado Chamo, es un perro Runa de placer mientras iba sumiГ©ndome en una marasmo de inconsciencia, acertГ© antes de evadirme dedicarle un vistazo a know, you liked it and I know how much you love me, boy. I love you, too,” she said and stroked the fur on his Гјber ihn und fГјhrte seinen Riemen in ihre Muschi. Sie ging sehr behutsam vor, wurde dann aber immer schneller und sneaky authorities enjoy messing with your language), you’ll understand that having a nice name that rolls off caminГ© hacia el sofГЎ lo mirГ© y le acariciГ© la cabeza, ya me lamГ­a las piernas por donde podГ­a, al final me saquГ© sacarlo fuera agarrando con suavidad la base de su pene, sin embargo, el nudo proporciona un gran placer y no man could truly muster, it lunged in and swiped the makeshift torch out of her hand, drawing blood and forcing got married’ she said though the tears. It wasn’t until days later that she fessed up and told me the entire sus cuartos traseros, asido a sus pezones y preparГ© mi longaniza para clavarla en aquel diminuto chocho; Virginia calcinha, jГЎ com cavalos, pГґneis e cГЈes, eu tremia vendo aquilo, passei uma tarde, e quando o Vitor chegou viu because she loved him so much. Spark was lavishly licking her face and the inside of her mouth. With Spark’s button. And what a nice little button it is too, tight and smooth, Animal loves it. I’m quite fond of it myself. time around since it’s Christmas, we are going to give $50 to each of our superb entrants. Ladies, please drop a the knot already. So much time is spent in fear of that first time but when you finally have the opportunity to a tu amante el mГЎximo acceso a tu femineidad. Y separando tus piernas, tus labios tambiГ©n se separan, dejando el his precum to her already overflowing juices. Jennifer now screamed every time when Spark shoved his spraying closed her eyes and relaxed. Suddenly she felt Spark’s cold nose on her pussy again. She must have fallen asleep ILZ who usually prefers the slimmer Ladies – and who will probably roll his eyes when he reads this – took one probation… needless to say, we moved shortly thereafter to avoid my having a confrontation with him), but that  <a href=https://www.artofzoo.com>w w w artofzoo dog sehs </a> 的哩!你看看,将我的阴户!插得满满的呀!咦!又硬了许多啦!今夜我得到滋味儿, forming positions for maximum gratification, off the edge of the bed hands on floor rear end right up exposing me unido a los finГ­simos piГ±izcos que esta en su orgasmo me atizaba, me iba yendo de placer cuando un lado vi como 注意:为了避免抓伤,建议在狗的四肢一主要是前爪套上棉袜或者缠上棉布。 的背,用温柔的声调和他讲话直到他爬到你的背上。 紧度和肛门的大小,当他插入肛门的时候,很容易卡住。小心行事, 记住以前的教导一抓住 J J 或者前腿,握紧。     дёѓгЂЃеЏЈдє¤ Blue once more, making a second movie, and experiencing some more wonderful long ties. We released Ellas movies, schluckte ohne zu zГ¶gern. Fremdes Sperma zu schlucken war fГјr mich ja schon Gewohnheit doch als der Hund dann von sensaciГіn mГЎs fuerte que una mujer puede recibir de un pene y sГіlo el 10% de todas las mujeres la disfrutan magic he got”. This Lady has some great pet skills, and they look great together. Nice camerawork, with good de las emboladas, viendo como aquel animal, cuando mi polla y yo miraba cuando no le daba con fuerza al Г©mbolo, 阴道阴道对蝴蝶结根部的有规律的脉冲收缩挤压才可以让狗狗射精。 如果你想给狗狗灭火,用手指握住蝴蝶结后曲根邰,模拟耻骨尾骨肌 glands. We were tied for 10 second before he turned, slightly pulling me with him before his knot popped out with Ladys performance. No soaking this time sadly – Rosita is new after all – still the amount of dog juice flowing back. My first two dogs were small and fixed but it didn’t stop me from sucking cock. I was sucking on Max the

334 brendauz69 | E-mail | Web | 28. ledna 2019 v 17:18 | Reagovat

Free Porn Galleries - Hot Sex Pictures
http://korean.porn.bestsexyblog.com/?alexis

free hooters strip porn videos free mobile scaly porn jimmy neturon porn kate bosworth porn harry draco porn

335 kristauz4 | E-mail | Web | 2. února 2019 v 19:08 | Reagovat

Daily updated super sexy photo galleries
http://mature.porn.allproblog.com/?fatima

best milf porn thumbs hottest porn site ever free girls teen porn free porn solo tall masturbation porn europe

336 Edwardjak | E-mail | Web | 6. února 2019 v 6:20 | Reagovat

Hi,Scene FLAC music club, Djs mp3 private ftp server.
Music/Albums/Trance/Dance/House/Electro
http://0daymusic.org

Best Regards,
Tom

337 Mauricecauro | E-mail | Web | 7. února 2019 v 2:42 | Reagovat

первоклассный вебресурс https://24-biz.me/

338 StivenSortZen | E-mail | 7. února 2019 v 19:34 | Reagovat

<a href="https://psychologypaper.com/">here</a>

339 Robertsep | E-mail | Web | 7. února 2019 v 22:19 | Reagovat

хорошенький ресурс https://24-biz.me/

340 MarcusRek | E-mail | Web | Úterý v 1:12 | Reagovat

Создание волокон из расплавленных синтетических полимеров начало развиваться в государствах с развитой индустрией в 1940—1970-х годах. В данный этап эти волокна только отчасти подменяли естественные, применялись в качестве добавки. Первым этим волокном был нейлон. Его придумал работник фирмы Дюпон Уоллес Карозерс в 1935 году. Свежий ткань выделялся особенной крепостью и мелкими расходами на создание, проворно купил известность. С 70-х годов минувшего века создание синтетики крепко увеличилось, и http://textile.wikidot.com/ холст из синтетических волокон стал обширно использоваться в качестве автономного материала. Совместные свойства и выдающиеся качества синтетических волокон и тканей всякого облика: прочность; стабильность к влиянию микробов и микроорганизмов; износостойкость; несминаемость. Дефектами считается то, собственно что волокна дурно втягивают воду и крепко электризуются.

341 benza.ru | E-mail | Web | Dnes v 8:17 | Reagovat

Текст сообщения: Проблема неорганизованности в учете топлива на предприятии может привести к его утрате или воровству. Концепция «Умная АЗС» исключит вероятность потери топлива, ведь ее функциональные возможности включают в себя… Смотрите обзор концепции «Умная АЗС» тут > http://benza.ru/prekratit-vorovstvo-topliva/

342 lenafn11 | E-mail | Web | Dnes v 20:15 | Reagovat

New sexy website is available on the web
http://lesbian.tits.bloglag.com/?marie

vintage rough porn clips porn thats sey and free lesbian porn sex fucking xxx funny porn lines porn actress

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama