Květen 2013

31.5.: DNES FINÁLNÍ URGENCE (- POTÉ PŘÍP.DALŠÍ POSTUP..)

31. května 2013 v 13:09
TEXT TOHOTO BLOGU JE NYNÍ SOUČÁSTÍ NOVÉHO WEBU :

PŘIŠLY TYTO DVA JEJICH PŘÍPISY :


Městské státní zastupitelství v Praze
nám. 14. října 2188/9, 150 00 Praha 5; tel.: +420 257 111 611,
fax : +420 257 111 684
datová schránka: ijeabe3
e-mail: sekretariat@msz.pha.justice.cz
--------------------------------------------------
4 SPR 10/2013 - 11 V Praze dne 29. května 2013
Vážený pan
Občan
.....

Věc: Žádost o pře zkoumání vyřízení stížnosti obvodní státní zástupkyní
pro Prahu 5 Mgr. Hanou Vrbovou podle § 16b odst. 1 zák.č. 283/1993 Sb.
v platném znění ve věci SPR 188/2013 ze dne 6.5.2013 - vyrozumění
Vážený pane Občane,
dne 10.5.2013 obdrželo Městské státní zastupitelství v Praze (dále jen
MSZ) Vaše podání z téhož dne formálně označené jako "Věc: 3 KZN 78
/2013 - Vaše vyrozumění + sdělení osz pro Prahu 5", které podle obsahu
bylo vyhodnoceno jako žádost o přezkoumání
vyřízení stížnosti ve smyslu § 16b odst. 5 zák.č. 283/1993 Sb. v platném
znění Vámi podané proti rozhodnutí obvodní státní zástupkyně pro Prahu 5
Mgr. Hany Vrbové sp. zn. SPR 188/2013 ze dne 6.5.2013, kterým shledala
částečnou důvodnou Vaši stížnost ze dne 16.4.2013 na průtahy v činnosti
náměstka OSZ pro Prahu 5 Mgr. Martina Černého ve věci vedené pod sp.
zn. ZN 73/2013.
Ve své žádosti uvádíte, že přípis OSZ pro Prahu 5 je zbytečně obsáhlý,
nesourodý, nebylo namístě konstatovat pouze částečnou důvodnost,
protože do dvou měsíců, tedy do 22.3.2013 jste určitě nic neobdržel. Věc
je průtahová, žádné relevantní vyjádření o tom, jak je doposud postupováno
nebo jak bylo zákonně rozhodnuto do datové schránky nepřišlo. Nebyla
zjednána žádná náprava.
K vyřízení Vaší žádosti jsem věcně a místně příslušná z důvodu § 16b
odst. 5 zák.č. 283/1993 Sb. v platném znění.
Na základě Vaší žádosti jsem přezkoumala spisový materiál OSZ
pro Prahu 5 sp. zn. SPR 188/2013, ZN 73/2013, dále spisový materiál MSZ
sp. zn. 3 KZN 78 /2013 a dospěla k níže uvedenému závěru:
Rozhodnutí Mgr. Vrbové sp. zn. SPR 188/2013 ze dne 6.5.2013 jsem
přezkoumala nejprve z formálních důvodů. Z obsahu spisu OSZ pro
Prahu 5 je zřejmé, že obvodní státní zástupkyně si ke svému rozhodnutí
obstarala potřebný spisový materiál,
včetně vyjádření svého podřízeného a své rozhodnutí o Vaší stížnosti ze
dne 16.4.2013, která jí byla doručena cestou MSZ dne 23.4.2013, učinila
pod shora uvedeným sp. zn. SPR 188/2013 dne 6.5.2013, kdy toto
rozhodnutí Vám bylo doručeno do datové schránky dne 7.5.2013.
Po formální stránce tedy Vaše stížnost byla vyřízena v zákonné dvouměsíční
lhůtě, tak jak vyžaduje § 16b odst. 5 zák.č. 283/1993 Sb. v platném znění.
K vydání citovaného rozhodnutí byla Mgr. Vrbová příslušná věcně i místně,
a to v souladu s § 16b odst. 2 citovaného zákona, neboť stížnost na průtahy
směřovala proti jejímu bezprostředně podřízenému státnímu zástupci, který
měl věc přidělenu ke zpracování.
S věcným způsobem vyřízení Vaší stížnosti obvodní státní zástupkyní pro
Prahu 5 Mgr. Vrbovou se lze též ztotožnit, neboť skutečně k průtahům při
vyřizování Vašeho podání ze dne 22.1.2013 ze strany Mgr. Černého nedošlo,
neboť podání bylo vyřízeno v zákonné dvouměsíční lhůtě v souladu s § 16a
odst. 6 zák.č. 283/1993 Sb. v platném znění. Běh uvedené lhůty se počítá
od okamžiku doručení podání úřadu, který je věcně a místně příslušný k jeho
vyřízení. V daném případě OSZ pro Prahu 5 Vaše podání z 22.1.2013 bylo
prokazatelně doručeno, což vyplývá z podacího razítka dne 14.2.2013,
vyrozuměn Mgr. Černým jste byl pod čj. 0 ZN 73/2013 - 3a, přípisem ze dne
7.3.2013, který byl vypraven z OSZ pro Prahu 5 dne 2.4. 2013 a podle
doručenky jste tento přípis převzal dne 11.4.2013. K průtahu v činnosti
státního zástupce Mgr. Černého tedy skutečně nedošlo, neboť lhůtu
k vyřízení nelze počítat ze shora uvedeného důvodu od 22.1.2013, tedy od
data, kdy jste sepsal své podání, případně ho doručil MSZ, neboť lhůta běží
každému úřadu zvlášť.
Současně Mgr. Vrbová správně zkonstatovala pochybení při způsobu
doručování Vaší osobě, kdy Vám písemnost nebyla doručena do datové
schránky, ale formou poštovní přepravy, za což se Vám omluvila, což lze
akceptovat jako přijatelné opatření s ohledem na charakter pochybení.
Z tohoto důvodu Vaši stížnost shledala následně zcela objektivně částečně
důvodnou. Pokud nedošlo k průtahům, ale pouze k formálnímu pochybení
při doručování, nebyl žádný důvod shledávat stížnost zcela důvodnou.
Pokud máte výhrady k tomu, že rozhodnutí Mgr. Vrbové neobsahuje žádné
vyjádření stran věcného postupu ve věci Vašeho podání týkajícího se
klamavé soutěže TV Óčko, TV Pětka, tak k tomu je nutno uvést, že v režimu
vyřizování stížnosti na průtahy v činnosti státního zastupitelství dle § 16b
zákona o státním zastupitelství, nelze přezkoumávat věcnou správnost
postupu státního zástupce, který věc zpracovává, ani policejního orgánu.
Přezkum věcné správnosti postupu státního zástupce v dané trestní věci lze
provést prostřednictvím výkonu dohledu dle § 12d odst. 1 zákona o státním
zastupitelství.
Ze spisu OSZ pro Prahu 5 sp. zn. ZN 73/2013 pak vyplývá, že policejní orgán
Vaše podání vyřídil dne 21.4.2013 a o způsobu vyřízení Vás týž den
vyrozuměl. Pokud jste neobdržel uvedené vyrozumění, obraťte se na
příslušnou součást Policie ČR, Obvodní ředitelství Policie Praha II, SKPV,
Ostrovského 253/3, Praha 5. Spisová značka Vašeho vyrozumění je čj. KRPA
-134472-8/TČ-2013. S ohledem na shora uvedené proto postup Mgr. Vrbové
shledávám správným, Vaši stávající stížnost za nedůvodnou a nemám důvod
přijímat žádná další opatření. Ve smyslu § 16b/5, § 16a/7 zák. č. 283/1993 Sb.,
v platném znění přijměte poučení o tom, že toto přezkoumání Vaší stížnosti je
konečné. Bude-li v téže věci podána stejným stěžovatelem další stížnost,
aniž by obsahovala nové skutečnosti, stížnost se bez dalšího šetření založí a
stěžovatel se již nevyrozumívá (§ 16b/4 citovaného zákona).
JUDr. Jana Hercegová,v.r.
městská státní zástupkyně v Praze
Za správnost : Perglová H.

+

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4
U Roháčových kasáren 1500, 100 83 Praha 10; tel.: +420 251 441 111,
fax : +420 251 445 323, e-mail:podatelna@osz.pha4.justice.cz
SPR 298/2013 V Praze dne 23.5.2013
Občan
.....
-----------------------------
stížnost na státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4
ve věci vedené pod sp.zn. 1 ZN 118/2013
Zdejší státní zastupitelství obdrželo dne 23.4.2013 Vaše podání ze dne 16.4.
2013, zaslané na Městské státní zastupitelství v Praze, které bylo zdejšímu
státnímu zastupitelství postoupeno s poukazem na průtahy dozorujícího
státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 při plnění
úkolů ve věci vedené pod sp.zn. 1 ZN 118/2013.
Ve Vašem podání si stěžujete na nečinnost při vyřizování shora uvedené
věci ze strany dozorujícího státního zástupce s tím, že již dne 22.1.2013 bylo
podáno tr. oznámení ve věci TV Pětka, nebyl jste však vyrozuměn
o provedených opatřeních, proto dne 26.3.2013 jste zaslal na MSZ v Praze
urgenci vyřízení tohoto podání, vzhledem k tomu, že opětovně jste nebyl
vyrozuměn, dne 16.4.2013 jste podal stížnost na nečinnost st. zástupce.
Vaše podání bylo dle obsahu posouzeno jako stížnost na průtahy při plnění
úkolů státního zastupitelství dle § 16b/1 zák. č. 283/1993 Sb. v platném
znění. Dle § 16b/2 téhož zákona je k vyřízení takovéto stížnosti příslušný
vedoucí státní zástupce, který je nadřízen státnímu zástupci, proti němuž
stížnost směřuje. Na základě tohoto podnětu byl předložen spisový
materiál zdejšího státního zastupitelství.
Přezkoumáním obsahu spisového materiálu zdejšího státního zastupitelství
bylo zjištěno, že již dne 22.1.2013 bylo MSZ v Praze zasláno tr. oznámení
Občana ve věci spol. Telemedia Interactiv LTd + TV Očko + TV Pětka. Dne
19.2.2013 bylo toto podání v části týkající se TV Pětka postoupeno OSZ
Praha 4 z důvodu místní příslušnosti, neboť tato televize má mít sídlo
v Praze 4. Dne 13.3.2013 bylo toto podání označené za tr. oznámení
postoupeno PČR, OŘ, Praha IV, 2. OHK se sídlem U Plynárny 2, Praha 4
k prověření, neboť bylo zjistilo, což je pro informaci uváděno, že obdobná
tr. oznámení podaly i jiné osoby, že tato věc je PČR, OŘ, Praha IV, 2. OHK
prošetřována. Tyto však podaly tr. oznámení na OSZ Praha 2 podle sídla
TV Metropol s.r.o., která v tomto obvodu měla sídlo. OSZ Praha 2 však tato
podání postoupila dne 14.2.2013 OSZ Praha 4 podle sídla TV Pětka.
Podání bylo vyhodnoceno jako podezření z tr. činu podvodu dle § 209/1
tr. zákoníku. Dne 5.4.2013 st. zástupce OSZ Praha 4 k žádosti pol. orgánu,
kterou obdržel dne 8.2.2013 spolu s pol. spisem, po jeho přezkoumání spis
vrátil PČR, MOP Jižní Město, Praha 4 k dalšímu prověřování, přičemž
policejnímu orgánu uložil vyhotovit vyhodnocení celého případu a všechny
poškozené vyrozumět. Dále bylo zjištěno, že
- 2 -
z PČR, OŘ, Praha IV, 2. OHK byla věc postoupena MOP Jižní Město
k dalšímu prověřování, a dne 10.4.2013 byla věc PČR, MOP Jižní Město
ukončena za základě čehož si st. zástupce vyžádal od tohoto policejního
orgánu kompletní spisový materiál, který přezkoumal a policejnímu orgánu
uložil dne 17.5.2013 jeho doplnění a to zejména vytěžení všech poškozených
s tím, že teprve poté bude věc vyhodnocena a opětovně bude rozhodnuto,
což se doposud nestalo. Z výše uvedeného vyplývá, že na straně
dozorového st. zástupce k průtahům ve věci nedošlo. Pravdou zůstává, že
došlo k pochybení st. zástupce v tom, že ač jste jako oznamovatel žádal
o vyrozumění v dané věci, toto bylo st. zástupem opomenuto a st. zástupce
Vás o tomto nevyrozuměl, nicméně v dané věci bylo prováděno šetření,
a to, že došlo k opomenutí vyrozumění Vaší osoby nemělo a nemá
na prováděném šetření žádný vliv. Tímto s e V ám z a p ochybení s t.
zástupce o mlouvám a s děluji V ám, ž e t oto s ním bylo osobně
projednáno s tím, aby se v budoucnosti takováto pochybení neopakovala
a bylo mu uloženo, aby Vás vyrozuměl o postoupení podání a
o prováděném šetření dodatečně. Z výše uvedeného je patrné, že
ze strany zdejšího státního zastupitelství v podstatě nevznikly průtahy
ve vyřizování samotné věci, k pochybení došlo jak již výše uvedeno ze
strany st. zástupce, kterému toto bylo vytknuto. Tímto proto považuji, Vaší
stížnost za vyřízenou.
Poučuji Vás, že pokud nejste se způsobem vyřízení Vaší stížnosti spokojen,
můžete požádat o přezkoumání vyřízení podání městskou státní zástupkyni
v Praze, jejíž rozhodnutí ve věci je konečné - § 16a/7, § 16b/5 zák. č. 283
/1993 Sb. v platném znění.
Dále Vás poučuji, že pokud je v téže věci podána stejným stěžovatelem
další stížnost, aniž by obsahovala nové skutečnosti, stížnost se bez dalšího
šetření založí a stěžovatel se již nevyrozumívá (§ 16b/4 zák. č. 283/1993
Sb. v platném znění).
JUDr. Blanka V a l s a m i s o v á
Obvodní státní zástupkyně pro Prahu 4
NA COŽ JSEM DNES REAGOVAL :


Městskému státnímu zastupitelství v Praze; JUDr.Jana Hercegová-městská
státní zástupkyně

Věc : 3 KZN 78/2013 - Vaše 2 n.uv.vyrozumění: 4 SPR 10/2013-11 + SPR
298/2013 (OSZpP4)
- Odp.: Finální Urgence


Vážená paní městská státní zástupkyně,

je opravdu neuvěřitelné a s podivem, jak naše orgány č.v tr.říz. - v našem
případě Vy + Vaše podřízená obvodní kolegyně - dovedete vytvořit
"elaborátní zprávy", které se opětovně pouze zaplétají do banalit a
zcestných irelevancí bez toho, abyste vyřizovaly to podstatné a relevantní,
co Vám bylo jednoduše požadovaně, ba urgentně, napsáno.

Pokud si nyní samy lecos "zákonně odůvodňujete" - slohově vzato
opětovně poněkud překotně a nesrozumitelně - je to bráno pouze
za jakési účelové zdržování a omlouvání průtahů ve věci, které jsou
evidentní a prokazatelné, čímžto Vaše "částečné uznání" resp."určitá,
nepříliš ochotně sdělená omluva" nemůže být akceptována. V tomto
případě by se snad i hodilo sdělit, zda-li a jaké sankce byly proti viníkovi
uplatněny a jaká opatření budou učiněna, aby se věc neopakovala a Vy
se nemusely omlouvat ani "částečně" - za což si toho oznamovatel(é) a
poškození (v naší "interaktivní věci" prokazatelně podvedení) mnoho
nekoupí..

Nyní ještě jednou se tedy shrne, co je po Vás požadováno (pro jistotu
nepřehlédnutí a snazší pochopení VELKÝM PÍSMEM) :

ŽÁDÁ SE TEDY PO "NĚJAKÉM" ORGÁNU ČR ČINNÉM V TR.ŘÍZ. -
V TUTO CHVÍLI PO VÁS, JAKOŽTO PO KOMPETENTNĚ
ZODPOVĚDNÉM DOZOROVÉM ORGÁNU - "NĚJAKÉ" ZÁKONNÉ
VYROZUMĚNÍ O VYŘÍZENÍ VĚCI, KTERÉ BUDE I ŘÁDNĚ ZASLÁNO
DO FUNKČNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY - PROZATÍM SE TAK Z NEZNÁMÝCH
(RESP.VÁM URČITĚ ZNÁMÝCH, AVŠAK NEPŘIZNANÝCH) DŮVODŮ
NESTALO.. A POKUD JEŠTĚ VĚC UKONČENA, VYŘÍZENA RESP.
UZAVŘENA (= TEDY MÍNĚNO ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM) NENÍ, PAK MÁ
4-MĚSÍČNÍ OZNAMOVATEL DOZAJISTA PRÁVO VĚDĚT, CO SE NYNÍ
(STÁLE "NEŘEŠITELNĚ") S VĚCÍ DĚJE RESP.V JAKÉM STÁDIU SE
VYŠETŘOVÁNÍ NACHÁZÍ, CO KONKRÉTNĚ SE NYNÍ PROŠETŘUJE A
V JAKÉM ČASOVÉM HORIZONTU SE VĚC ZÁKONNÝM ZPŮSOBEM
UZAVŘE - TEDY SAMOZŘEJMĚ MÍNĚNO PRVOSTUPŇOVĚ..(neboť
v případě Vašeho negativního vyřízení jsou plánovány trestněprávní kroky
další a následné - ku prospěchu všech podvedených, hmotně okradených
+ ku prospěchu nehmotné újmy celé české veřejnosti..).

Za brzké (zákonné) vyřízení resp.neprodlenou konkrétní odpověď (o stavu
věci) se tímto děkuje.

Nepřijde-li Vaše konkrétní vyjádření v intencích výše uvedeného
(oprávněně zákonně požadovaného) do 2 týdnů, bude nutno Vás, paní
dozorová městská státní zástupkyně, spravedlivě zažalovat mj.
za nesprávný úřední postup, přičemž rozhodně již nejsou od věci ani
trestní aspekty ve smyslu Vám dobře známého platného trestního
zákona ČR..


V Brně, dne 31.5.2013
Občan v.r.

HRA O ČAS?.. KORESPONDENCE PROZATÍM O NIČEM..

10. května 2013 v 15:11
PO DALŠÍ URGENCI PŘIŠLO TOTO JEJICH SDĚLENÍ :

Městské státní zastupitelství v Praze
3KZN 78/2013 V Praze dne 2.5.2013
Pan
Občan
.....

Vaše podání ze dne 30. 4. 2013 ve věci Společnost Telemedia Interactiv Ltd, TV Pětka,TV Očko -
vyrozumění o postoupení podání
Sděluji Vám, že Vaše podání ze dne 30. 4. 2013 ve shora uvedené věci bylo postoupeno z důvodu příslušnosti na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4 a na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5.
JUDr. Magdalena Felixová,v.r.
státní zástupkyně
Městského státního zastupitelství v Praze

+

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5
Nám. 14. října 12, 155 00 Praha 5, tel: 257104111, fax: 257325719, e-mail: podatelna@osz.pha5.justice.cz
SPR 188/2013-5 V Praze dne 6. května 2013
Pan
Občan
.....

-------------------
Stížnost na průtahy v činnosti Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5

Dne 23. dubna 2013 byla na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 cestou Městského státního zastupitelství v Praze pod č.j. 3 KZN 78/2013-23 doručena Vaše urgence, dotaz na vyřízení věci u Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5. Po vyhodnocení obsahu tohoto Vašeho dopisu bylo státní zástupkyní Městského státního zastupitelství v Praze konstatováno, že se jedná o stížnost na nečinnost státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 ve věci zde vedené pod sp.zn. ZN 73/2013. Podle § 16b odst. 2 zák.č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství v posledním znění, je k vyřízení stížnosti na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství příslušný vedoucí státní zástupce, který je nadřízen státnímu zástupci, proti kterému stížnost směřuje. Ve svém dopise ze dne 16. dubna 2013 uvádíte, že "do datové schránky podavatele ze strany Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4, resp. pro Prahu 5, nebylo doposud obdrženo žádné vyrozumění". Dále pak hodnotíte obsah podání a nutnost neprodleného vyřízení Vašeho původního podání a uplatňujete urgenci vyřízení věci se žádostí o informování veřejnosti v jaké fázi se vyšetřování nachází a jaké kroky justice právě činí.
K prověření a vyřízení Vámi podané stížnosti jsem prostudovala obsah spisu vedeného ve shora označené věci na zdejším státním zastupitelství pod sp.zn. ZN 73/2013 a vyžádala stanovisko Mgr. Martina Černého, náměstka obvodní státní zástupkyně pro Prahu 5, kterému byla věc přidělena k vyřízení. Z těchto materiálů jsem zjistila, že věc na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 napadla, byla postoupena z MSZ Praha, dne 14. února 2013. Mgr. Černý dne 7. března 2013 rozhodl o postoupení věci Policii ČR, OŘ Praha II, služba kriminální police a vyšetřování s pokynem k postupu ve věci a rozborem věci. Téhož dne vydal pokyn kanceláři i k vypracování Vašeho vyrozumění o postoupení věci P ČR a spis založil na lhůtu. Dne 29. března 2013 pracovnice kanceláře předala k doručení postoupené oznámení na Policii ČR a zároveň zpracovala přípis o Vašem vyrozumění o postoupení věci, kdy při vypravování této písemnosti státní zástupce nezadal pokyn k doručení této do datové schránky oznamovatele. Pracovnice kanceláře, byť je to její povinností, existenci Vaší datové schránky neověřila a písemnost zaslala na Vámi uvedenou poštovní adresu na zelenou doručenkou. Tuto zásilku jste převzal dne 11. dubna 2013, což je stvrzeno Vaším podpisem na doručence, která byla na OSZ pro Prahu 5 doručena zpět dne 15. dubna 2013. V mezidobí dne 29. března 2013 byla cestou Městského státního zastupitelství v Praze doručena Vaše urgence vyřízení věci dne 26. března 2013, kterou však dozorový státní zástupce Mgr. Černý již nevyřizoval, neboť v té době byla věc již vyřízena a Vy jste byl vyrozumíván o postoupení věci policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Dne 24. dubna 2013 pak byla doručena státnímu zástupci zpráva policejního orgánu o postupu a vyřízení věci se s kopií Vašeho vyrozumění.
K vaší stížnosti, urgenci, se Mgr. M. Černý dne 29. dubna 2013 vyjádřil tak, že jednak přezkoumal obsah Vašeho podání, přičemž byl nucen seznámit se s obsahem daného pořadu a Vámi uváděných skutečností, neboť se nejedná o obvyklý jev na masově sledovaných televizích, dále pak z veřejně dostupných zdrojů se obeznámil s tím, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání již ve věci byla činná ve své kompetenci. Poté dne 7. března 2013 rozhodlo postoupení věci policejnímu orgánu k dalšímu šetření a o Vašem vyrozumění o tomto postupu. Vzhledem k tomu, že dne 11. dubna 2013 jste převzal vyrozumění o postoupení věci, na Vaši urgenci ze dne 29. března 2013 již nereagoval, neboť věc byla vyřízena.
S ohledem na shora uvedené, po vyhodnocení zjištěných a ověřených skutečností a postupů, jsem dospěla k závěru, že Vaše stížnost na průtahy v činnosti Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 ve věci zde vedené pod sp.zn. ZN 73/2013 je č á s t e č n ě d ů v o d n á . Bylo totiž zjištěno, že státní zástupce Mgr. M. Černý sice dne 7. března 2013 ve věci rozhodl, ale k realizaci, jeho pokynů došlo až dne 29. března 2013. Státní zástupce věc vyřídil a podle § 16a odst. 6 zák.č. 283/1993 Sb. zákona o státním zastupitelství v posledním znění Vás jako oznamovatele vyrozuměl nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců od doručení podání, avšak nikoli doručením do datové schránky. Státní zástupce totiž nevydal jednoznačný pokyn k doručení vyrozumění do datové schránky, čímž tak postupoval v rozporu s § 14 odst. 1 pokynu obecné povahy 7/2004 nejvyššího státního zástupce, jímž se vydává kancelářský řád, když neurčil způsob doručení. Pracovnice odborného administrativního aparátu Daniela Krtičková, přidělená k výkonu práce na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5, bez dalšího ověření předmětnou písemnost předala k poštovní přepravě namísto doručení do datové schránky, čímž tak došlo k porušení § 17 odst. 1 zák.č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v posledním znění. Ze strany dozorového státního zástupce jsem neshledala průtahů při vyřizování věci, která byla vyřízena řádně, včas a v zákonem stanovené lhůtě. Pochybení je tedy shledáváno v nedoručení Vašeho vyrozumění o vyřízení podání do Vámi užívané datové schránky tak, jak je uvedeno shora.
Za shora označené pochybení proto prosím přijměte omluvu.
Podle § 16a odst. 7 a § 16b odst. 5 zákona č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství v posledním znění, může ten, kdo podání učinil, není-li se způsobem vyřízení spokojen, požádat o přezkoumání vyřízení podání městskou státní zástupkyni v Praze, jejíž rozhodnutí v téže věci je konečné. Podle § 16b odst. 4 zák. č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství v posledním znění, se další stížnost v téže věci, je-li podána stejným stěžovatelem, aniž by obsahovala nové skutečnosti, bez dalšího šetření založí a stěžovatel se již nevyrozumívá.

obvodní státní zástupkyně pro Prahu 5
Mgr. Hana V r b o v á, v.r.
Za správnost vyhotovení : HladíkDNES, 10.5., JSEM NA TO REAGOVAL :


Městské státní zastupitelství v Praze

Věc : 3 KZN 78/2013 - Vaše vyrozumění + sdělení OSZ pro Prahu 5

Po obdržení (n.uv.) přípisu OSZ pro Prahu 5 nutno konstatovat, že sdělení popisující průtahovou situaci je zbytečně obsáhle odvěcné, poněkud nesourodé, ve sledu datované chronologie snad i zmatečné..
Určitě není namístě dání zapravdu pouze částečně ("částečná důvodnost"), neboť do 2 měsíců od podání - tedy do 22.3.2013 - určitě nic obdrženo nebylo..
Věc tedy určitě průtahová je, a to ke škodě veřejnosti : jak mediální prestiže, tak k finanční újmě dalších aktivních (tj.nalákáných, nachytaných) interaktivních účastníků této "soutěžní hry"..
Skutečnost je tedy doposud taková, že žádné relevantní vyjádření o tom, jak je doposud postupováno příp.jak bylo zákonně rozhodnuto, do datové schránky nepřišlo - je tedy tímto žádána náprava.


V Brně, dne 10.5.2013
Občan v.r.


NYNÍ TEDY MUSÍME VĚŘIT, ŽE TATO PRŮTAHOVÁ HRA SNAD JIŽ SKONČÍ A ORGÁN JIŽ POŠLE NĚCO KONKRÉTNÍHO..