HRA O ČAS?.. KORESPONDENCE PROZATÍM O NIČEM..

10. května 2013 v 15:11
PO DALŠÍ URGENCI PŘIŠLO TOTO JEJICH SDĚLENÍ :

Městské státní zastupitelství v Praze
3KZN 78/2013 V Praze dne 2.5.2013
Pan
Občan
.....

Vaše podání ze dne 30. 4. 2013 ve věci Společnost Telemedia Interactiv Ltd, TV Pětka,TV Očko -
vyrozumění o postoupení podání
Sděluji Vám, že Vaše podání ze dne 30. 4. 2013 ve shora uvedené věci bylo postoupeno z důvodu příslušnosti na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4 a na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5.
JUDr. Magdalena Felixová,v.r.
státní zástupkyně
Městského státního zastupitelství v Praze

+

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5
Nám. 14. října 12, 155 00 Praha 5, tel: 257104111, fax: 257325719, e-mail: podatelna@osz.pha5.justice.cz
SPR 188/2013-5 V Praze dne 6. května 2013
Pan
Občan
.....

-------------------
Stížnost na průtahy v činnosti Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5

Dne 23. dubna 2013 byla na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 cestou Městského státního zastupitelství v Praze pod č.j. 3 KZN 78/2013-23 doručena Vaše urgence, dotaz na vyřízení věci u Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5. Po vyhodnocení obsahu tohoto Vašeho dopisu bylo státní zástupkyní Městského státního zastupitelství v Praze konstatováno, že se jedná o stížnost na nečinnost státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 ve věci zde vedené pod sp.zn. ZN 73/2013. Podle § 16b odst. 2 zák.č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství v posledním znění, je k vyřízení stížnosti na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství příslušný vedoucí státní zástupce, který je nadřízen státnímu zástupci, proti kterému stížnost směřuje. Ve svém dopise ze dne 16. dubna 2013 uvádíte, že "do datové schránky podavatele ze strany Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4, resp. pro Prahu 5, nebylo doposud obdrženo žádné vyrozumění". Dále pak hodnotíte obsah podání a nutnost neprodleného vyřízení Vašeho původního podání a uplatňujete urgenci vyřízení věci se žádostí o informování veřejnosti v jaké fázi se vyšetřování nachází a jaké kroky justice právě činí.
K prověření a vyřízení Vámi podané stížnosti jsem prostudovala obsah spisu vedeného ve shora označené věci na zdejším státním zastupitelství pod sp.zn. ZN 73/2013 a vyžádala stanovisko Mgr. Martina Černého, náměstka obvodní státní zástupkyně pro Prahu 5, kterému byla věc přidělena k vyřízení. Z těchto materiálů jsem zjistila, že věc na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 napadla, byla postoupena z MSZ Praha, dne 14. února 2013. Mgr. Černý dne 7. března 2013 rozhodl o postoupení věci Policii ČR, OŘ Praha II, služba kriminální police a vyšetřování s pokynem k postupu ve věci a rozborem věci. Téhož dne vydal pokyn kanceláři i k vypracování Vašeho vyrozumění o postoupení věci P ČR a spis založil na lhůtu. Dne 29. března 2013 pracovnice kanceláře předala k doručení postoupené oznámení na Policii ČR a zároveň zpracovala přípis o Vašem vyrozumění o postoupení věci, kdy při vypravování této písemnosti státní zástupce nezadal pokyn k doručení této do datové schránky oznamovatele. Pracovnice kanceláře, byť je to její povinností, existenci Vaší datové schránky neověřila a písemnost zaslala na Vámi uvedenou poštovní adresu na zelenou doručenkou. Tuto zásilku jste převzal dne 11. dubna 2013, což je stvrzeno Vaším podpisem na doručence, která byla na OSZ pro Prahu 5 doručena zpět dne 15. dubna 2013. V mezidobí dne 29. března 2013 byla cestou Městského státního zastupitelství v Praze doručena Vaše urgence vyřízení věci dne 26. března 2013, kterou však dozorový státní zástupce Mgr. Černý již nevyřizoval, neboť v té době byla věc již vyřízena a Vy jste byl vyrozumíván o postoupení věci policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Dne 24. dubna 2013 pak byla doručena státnímu zástupci zpráva policejního orgánu o postupu a vyřízení věci se s kopií Vašeho vyrozumění.
K vaší stížnosti, urgenci, se Mgr. M. Černý dne 29. dubna 2013 vyjádřil tak, že jednak přezkoumal obsah Vašeho podání, přičemž byl nucen seznámit se s obsahem daného pořadu a Vámi uváděných skutečností, neboť se nejedná o obvyklý jev na masově sledovaných televizích, dále pak z veřejně dostupných zdrojů se obeznámil s tím, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání již ve věci byla činná ve své kompetenci. Poté dne 7. března 2013 rozhodlo postoupení věci policejnímu orgánu k dalšímu šetření a o Vašem vyrozumění o tomto postupu. Vzhledem k tomu, že dne 11. dubna 2013 jste převzal vyrozumění o postoupení věci, na Vaši urgenci ze dne 29. března 2013 již nereagoval, neboť věc byla vyřízena.
S ohledem na shora uvedené, po vyhodnocení zjištěných a ověřených skutečností a postupů, jsem dospěla k závěru, že Vaše stížnost na průtahy v činnosti Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 ve věci zde vedené pod sp.zn. ZN 73/2013 je č á s t e č n ě d ů v o d n á . Bylo totiž zjištěno, že státní zástupce Mgr. M. Černý sice dne 7. března 2013 ve věci rozhodl, ale k realizaci, jeho pokynů došlo až dne 29. března 2013. Státní zástupce věc vyřídil a podle § 16a odst. 6 zák.č. 283/1993 Sb. zákona o státním zastupitelství v posledním znění Vás jako oznamovatele vyrozuměl nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců od doručení podání, avšak nikoli doručením do datové schránky. Státní zástupce totiž nevydal jednoznačný pokyn k doručení vyrozumění do datové schránky, čímž tak postupoval v rozporu s § 14 odst. 1 pokynu obecné povahy 7/2004 nejvyššího státního zástupce, jímž se vydává kancelářský řád, když neurčil způsob doručení. Pracovnice odborného administrativního aparátu Daniela Krtičková, přidělená k výkonu práce na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5, bez dalšího ověření předmětnou písemnost předala k poštovní přepravě namísto doručení do datové schránky, čímž tak došlo k porušení § 17 odst. 1 zák.č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v posledním znění. Ze strany dozorového státního zástupce jsem neshledala průtahů při vyřizování věci, která byla vyřízena řádně, včas a v zákonem stanovené lhůtě. Pochybení je tedy shledáváno v nedoručení Vašeho vyrozumění o vyřízení podání do Vámi užívané datové schránky tak, jak je uvedeno shora.
Za shora označené pochybení proto prosím přijměte omluvu.
Podle § 16a odst. 7 a § 16b odst. 5 zákona č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství v posledním znění, může ten, kdo podání učinil, není-li se způsobem vyřízení spokojen, požádat o přezkoumání vyřízení podání městskou státní zástupkyni v Praze, jejíž rozhodnutí v téže věci je konečné. Podle § 16b odst. 4 zák. č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství v posledním znění, se další stížnost v téže věci, je-li podána stejným stěžovatelem, aniž by obsahovala nové skutečnosti, bez dalšího šetření založí a stěžovatel se již nevyrozumívá.

obvodní státní zástupkyně pro Prahu 5
Mgr. Hana V r b o v á, v.r.
Za správnost vyhotovení : HladíkDNES, 10.5., JSEM NA TO REAGOVAL :


Městské státní zastupitelství v Praze

Věc : 3 KZN 78/2013 - Vaše vyrozumění + sdělení OSZ pro Prahu 5

Po obdržení (n.uv.) přípisu OSZ pro Prahu 5 nutno konstatovat, že sdělení popisující průtahovou situaci je zbytečně obsáhle odvěcné, poněkud nesourodé, ve sledu datované chronologie snad i zmatečné..
Určitě není namístě dání zapravdu pouze částečně ("částečná důvodnost"), neboť do 2 měsíců od podání - tedy do 22.3.2013 - určitě nic obdrženo nebylo..
Věc tedy určitě průtahová je, a to ke škodě veřejnosti : jak mediální prestiže, tak k finanční újmě dalších aktivních (tj.nalákáných, nachytaných) interaktivních účastníků této "soutěžní hry"..
Skutečnost je tedy doposud taková, že žádné relevantní vyjádření o tom, jak je doposud postupováno příp.jak bylo zákonně rozhodnuto, do datové schránky nepřišlo - je tedy tímto žádána náprava.


V Brně, dne 10.5.2013
Občan v.r.


NYNÍ TEDY MUSÍME VĚŘIT, ŽE TATO PRŮTAHOVÁ HRA SNAD JIŽ SKONČÍ A ORGÁN JIŽ POŠLE NĚCO KONKRÉTNÍHO..
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Kamča | 10. května 2013 v 23:00 | Reagovat

Neskutečné... Ani nemám slova, co dodat už. A call tv pořady se zvesela točí dál, kanály se množí - Prima, Prima Love, Prima Cool, Óčko, Barrandov, Active TV vlastně non-stop kanál prakticky jen o tom, TIP Tv skoro non-stop... Kdoví, co bude na nových kanálech Óčka atd.

2 Pavelx | 13. května 2013 v 11:18 | Reagovat

No neskutečné to je - lecos to o naší "justici" vypovídá.. Ale právní protihra vždy existuje - z toho se jen tak nevymaní..

3 Josef Kopřiva | E-mail | 27. května 2013 v 10:21 | Reagovat

Ti postkomunističtí úředníci pravdu nepřiznají. Už Jan Masaryk v roce 1937 se vyjádřil, že komunismus je 95% taktiky - a zde by nebylo taktické přiznat pravdu.
JK

4 Pavelx | 28. května 2013 v 15:10 | Reagovat

Milý pane, tady nehraje roli politická příslušnost, jestli je "státní zametačství" post- či anti- komunistické.. Aniž bych se komančů nějak zastával, tak ti by takovejhle veřejnej podvod na lidech nepřipustili..

5 Kamča | 30. května 2013 v 16:51 | Reagovat

A opět se nám Call TV úspěšně rozrůstá. Zítra startuje kanál Óčko Gold! Od neděle do čtvrtka od 23 hodin i s pořadem "Zlatý kvíz". Copak to bude asi za pořad, že?

6 Kamča | 30. května 2013 v 16:52 | Reagovat

[5]: Resp. ofiko začínají v sobotu 1. června vysílat. Testování už běží.

7 Pavelx | 31. května 2013 v 11:43 | Reagovat

No uvidíme, s čím na "Goldu" přijdou - třeba to bude poctivé : výsledek na konci vysvětlen + volání bude na pevnou linku!.. :-))
Každopádně nyní tvořím další odbojový přípis na jejich právě přišedší blamáže..

8 Kamča | 31. května 2013 v 18:46 | Reagovat

[7]: Haha, tak hlavně, že neztrácíš smysl pro humor. :-)

9 Smithc576 | E-mail | Web | 12. ledna 2017 v 15:56 | Reagovat

Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that Thank you for lunch! Whenever you have an efficient government you have a dictatorship. by Harry S Truman. aaeaceckfffffgcg

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama